Anmälan av miljöfarlig verksamhet

För att få starta och driva vissa typer av miljöfarliga verksamheter krävs en anmälan eller ett tillstånd. Vilka verksamheter som är anmälningspliktiga respektive tillståndspliktiga kan du läsa i Miljöprövningsförordningen (2013:251) Länk till annan webbplats. samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Länk till annan webbplats..

Anmälningspliktiga verksamheter kallas för C-verksamheter och ska anmälas till miljö- och byggnadsförvaltningen. Genom att du anmäler din verksamhet får miljöförvaltningen veta vilka nya verksamheter som öppnas och kan då också lämna de råd och anvisningar som behövs.

En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter att anmälan gjorts till miljö- och byggnadsförvaltningen om inte myndigheten meddelar något annat. En komplett anmälan inklusive eventuella bilagor ska vara miljö- och byggnadsförvaltningen tillhanda senast sex veckor innan faktisk driftstart! Om anmälan inte är komplett har miljö­förvaltningen rätt att begära in kompletteringar av anmälan. Tänk på att en ofullständig anmälan förlänger handläggningstiden. Blanketten hittar du i blankettarkivet.

Efter att en anmälan har inkommit till myndigheten, skickar miljö- och byggnadsförvaltningen ett exemplar av anmälan till länsstyrelsen som samtidigt bereds tillfälle att yttra sig över ärendet. Även andra statliga och kommunala myndigheter, organisationer och enskilda personer ska, om det bedöms lämpligt, beredas tillfälle att yttra sig över ett anmälningsärende.

När underlaget i ärendet är tillräckligt meddelar miljöförvaltningen verksamheten vilka försiktighetsmått och/eller förbud som gäller. Miljöförvaltningen kan också lämna besked om att verksamheten kan påbörjas utan att det krävs någon åtgärd.

Ändring av verksamhet

Om du ska göra en ändring av en befintlig verksamhet som klassas som miljöfarlig kan du behöva anmäla eller söka tillstånd för din ändring. Om ändringen är anmälningspliktig ska du skicka in en ny anmälan om miljöfarlig verksamhet till miljö- och byggnadsförvaltningen. Ett exempel kan vara att du planerar en ändring som kommer att påverka de utsläpp av farliga ämnen som din verksamhet ger upphov till idag. Du ska anmäla ändringen till miljöförvaltningen senast sex veckor innan ändringen sker!