Lantbruk och hästgård

I Ronneby kommun har miljö- och byggnadsnämnden det lokala tillsynsansvaret på lantbruk och hästgårdar enligt miljöbalken.

Här finns information om tillstånd, regler och anmälan för dig som ska starta eller som driver lantbruk eller hästgård.

Tillsyn

Vid tillsynen på lantbruksföretag tittar vi bland annat på hantering, lagring och användning av gödsel. Till exempelvis kan gödselgivorna till olika grödor och vinterspridning, skyddszoner och på vinterbevuxen mark vara aktuella för tillsyn. Vi tittar också på kemisk bekämpning med olika kemiska produkter, cisterner och på avfallshanteringen. På hästgårdarna omfattar tillsynen framförallt hanteringen av gödseln men även farligt avfall. De lagar och förordningar som gäller för dessa områden finns i miljöbalken, förordningen om miljöhänsyn i jordbruket samt jordbruksverkets föreskrifter.

Tillståndsplikt och anmälningsplikt för transport av avfall

Den som under ett kalenderår yrkesmässigt transporterar sammanlagt mer är 100 kg eller 100 liter farligt avfall, eller mer än 10 ton eller 50 kubikmeter övrigt avfall måste ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen Blekinge län Länk till annan webbplats..

Anmälan

Ska man bara transportera en mindre mängd farligt avfall under året , eller om avfallstransporten avser farliga jordbrukskemikalier (avfallstyp 02 01 08) krävs enbart en anmälan till länsstyrelsen, om avfallet uppkommit i en yrkesmässig verksamhet och transporten inte kräver tillstånd enligt ovan.

Anmälan eller ansökan om tillstånd ska göras även om det finns ADR-utbildning.

Tillstånd och ansökningar

Anmälan och tillståndsplikt

Om du har djur i din lantbruksverksamhet kan den vara anmälnings- eller tillståndspliktig.

Bygglov och startbesked
Uppgifter om hur du söker bygglov och startbesked när du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till i din verksamhetslokal.

Avlopp
Avloppsreningsverken är anpassade för att ta hand om spillvatten som är förorenat motsvarande vad som kommer från hushållen. Om företag behöver släppa ut smutsigare vatten än så, kan man i vissa fall få göra det mot en avgift.

Oljeavskiljare
Information till dig som har en verksamhet där olja riskerar att släppas ut till omgivande miljö.

Farligt avfall
Som företagare är du ansvarig för avfallshanteringen.

Miljöfarlig verksamhet
Jordbruk ger oss mat på bordet och öppna landskap. Samtidigt kan hantering av gödsel, avfall, bekämpningsmedel och andra kemikalier påverka vår hälsa och miljö. Det finns en hel del miljöregler som lantbrukare måste följa.

Kylanläggningar och luftkonditionering
Vid innehav av köldmedier som finns i kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringar finns det regler att följa.

Brandsäkerhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Vid frågor som gäller eldning och brandfarliga varor i din verksamhet hittar du information på Räddningstjänsten Östra Blekinge.

Uppställning av skyltar, byggcontainer och annat Länk till annan webbplats.
Tillstånd söks hos Polisen, även för exempelvis digitala skärmar, banderoller och annan byggställning. Vid skyltning inom planlagt område behöver bygglov sökas.

Vägskyltar för företag

Om du vill ha vägvisning till ditt företag eller inrättning ska du göra en ansökan till Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen.

Brandfarliga varor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Hantering av större mängder brandfarlig vara kräver tillstånd hos Räddningstjänsten Östra Blekinge.

Egen brunn
Du som har egen brunn ansvarar själv för vattenkvaliteten i brunnen.

Bekämpningsmedel
Vanliga kemikalier i lantbruket kan vara oljor, bekämpningsmedel, drivmedel, köldmedia i mjölktankar, handelsgödsel, verkstadskemikalier, rengöringsmedel och veterinära läkemedel. Felaktig hantering kan få stora konsekvenser för miljö och hälsa.

Gödselhantering
Det finns regler för gödselhantering. Då det kan hanteras på fel sätt kan den orsaka problem i dricksvattenbrunnar, övergödning, försurning och klimatpåverkan.

Gummi- och kabelflis i ridanläggningar

Gummi- och kabelflis används ibland som underlag för träning av hästar. Sådant material räknas som avfall och är olämpligt att använda i en paddock.

Cisterner, oljetank
För att förhindra utsläpp eller läckage finns det regler för nyinstallation, kontroll och skrotning av cisterner som innehåller brandfarliga vätskor och spilloljor.

Miljötillsyn
Skyddet av den yttre miljön och människors hälsa är vägledande för vår miljötillsyn. Tillsynen omfattar industrier och andra miljöstörande verksamheter, förorenade områden, hantering av kemikalier och avfall, naturreservat, vattenskyddsområden med mera.

Sophämtning Länk till annan webbplats.
Du som driver ett företag är ansvarig för avfallshanteringen.

Vad räknas som avfall?

Exempel på farligt avfall är lösningsmedel, färg- och lack, oljor, lysrör, batterier, växtskyddsmedel, förorenad mark med mera. Tomma plastdunkar, gödningssäckar och ensilageplast räknas enbart som avfall. Avfall är förbjudet att elda. Ensilageplast, tomma dunkar och gödningssäckar kan du lämna till Svepretur.

Avfallsjournal

Den som driver en yrkesmässig verksamhet där farligt avfall uppkommer har även skyldighet att föra anteckningar om mängden avfall, typ av avfall och vem som tar hand om avfallet. Det finns en bra dokumentationsmall i miljöhusesyn här. Länk till annan webbplats.