Tobaksaffär och kiosk

Här finns information om tillstånd, regler och anmälan för dig som ska starta eller som driver butik eller verksamhet som tobaksaffär eller kiosk.

Tillstånd och kiosk

Bygglov och startbesked
Uppgifter om hur du söker bygglov och startbesked när du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till i din verksamhetslokal.

Registrering av livsmedelsverksamhet
Om du ska driva en restaurang, livsmedelsbutik, matvagn, näthandel med livsmedel eller någon annan typ av livsmedelsverksamhet ska du skicka in en anmälan om registrering till miljö- och hälsoskyddskontoret.

Avlopp
Avloppsreningsverken är anpassade för att ta hand om spillvatten som är förorenat motsvarande vad som kommer från hushållen. Om företag behöver släppa ut smutsigare vatten än så, kan man i vissa fall få göra det mot en avgift.

Fettavskiljare
De verksamheter som hanterar och tillverkar livsmedel ska installera fettavskiljare för att motverka stopp i ledningsnätet.

Farligt avfall
Som företagare är du ansvarig för avfallshanteringen.

Kylanläggningar och luftkonditionering
Vid innehav av köldmedier som finns i kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringar finns det riktlinjer att följa.

Brandsäkerhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Vid frågor som gäller eldning och brandfarliga varor i din verksamhet hittar du information på Räddningstjänsten Östra Blekinge.

Skyltar, banderoller och digitala skärmar
Tillstånd söks hos Polisen, även för exempelvis container och byggställning. Vid skyltning inom planlagt område behöver bygglov sökas.

Vägskyltar för företag

Om du vill ha vägvisning till ditt företag eller inrättning ska du göra en ansökan till Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen.

Parkeringstillstånd

För att ansöka om generell dispens för parkering på allmän platsmark, ska du kontakta Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen.

Brandfarliga varor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Hantering av större mängder brandfarlig vara kräver tillstånd hos Räddningstjänsten Östra Blekinge.

Explosiva varor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Enligt lag krävs tillstånd för den som hanterar eller importerar explosiva varor som sprängämnen, tändmedel, ammunition, krut och pyrotekniska artiklar. Ansökan av tillstånd görs hos Räddningstjänsten Östra Blekinge.

Sophämtning Länk till annan webbplats.
Du som driver ett företag är ansvarig för avfallshanteringen.

Trottoarpratare/gatuskylt
Anmälan/bygglov för trottoarpratare.

Livsmedel
Om livsmedel i din verksamhet, egenkontroll och avgifter. Vid användande av dricksvatten som kommer från egen brunn finns information här.

Tobaksförsäljning
Anmälan av försäljning av tobak och e-cigaretter.

Folkölsservering
Du måste anmäla servering eller försäljning av folköl i den kommun där försäljningen sker.