Anmälan till vårträff för besöksnäringen

Här kan du anmäla dig till vårträff för besöksnäringen. Fika serveras. Varmt välkommen!Ronneby Kommuns behandling av personuppgifter * (obligatorisk)
Ronneby Kommuns behandling av personuppgifter

Ronneby kommuns behandling av dina personuppgifter
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig för att kunna hantera din anmälan. Vi behöver dina kontaktuppgifter för att kunna kontakta dig i frågor förknippade med evenemanget. Vi samlar in personuppgifterna via det här formuläret, e-post och telefon samt övriga vägar som du väljer att kontakta oss på.

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse/myndighetsutövning för att hantera din anmälan och om du vill att vi tar med dig i eventuella utskick till nästa frukostmöte för näringslivet och övriga företagsevenemang som vi erbjuder.

De personuppgifter vi behandlar om dig berörs av offentlighetsprincipen eftersom vi är en myndighet. Det betyder att vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. De allra flesta frågor hanteras helt inom Ronneby kommun men vi kan behöva dela dina personuppgifter till andra organisationer, myndigheter, leverantörer eller underleverantörer för att kunna utföra våra åtaganden gentemot dig.

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen, Ronneby kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller tar bort dina uppgifter. Vissa personuppgifter måste dock kommunen spara, de kan du inte begära att vi tar bort. Detta följer av annan lagstiftning, exempelvis arkivlagen och bokföringslagen. Det kan också framgå av nämndernas antagna dokumenthanteringsplaner. Har du frågor eller önskemål om rättelse, överföring eller borttagning, kontakta oss på naringsliv@ronneby.se eller 0457-61 80 00. Vårt dataskyddsombud är Anders Karlsson. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Läs mer om hur Ronneby kommun behandlar personuppgifter här.