Region Blekinge

Region Blekinge är den aktör som fått riksdagens förtroende att ansvara för den regionala utvecklingen i Blekinge. Med detta uppdrag följer ett ansvar att samverka med lokala aktörer och nära följa utvecklingen lokalt, regionalt, nationellt och internationellt till förmån för Blekinges utveckling och tillväxt.

Regionala tillväxtmedel Länk till annan webbplats.
Region Blekinge har det regionala utvecklingsansvaret i Blekinge och ansvarar för statliga medel för regional tillväxt och företagsstöd. Region Blekinge jobbar med:

Kontakta gärna Region Blekinge om du har idéer och frågor om projektfinansiering och projektansökningar. De kan ge projektrådgivning för regionala tillväxtmedel, regional- och socialfonden och Interreg södra Östersjöprogrammet.

För andra EU-program och nationella program är deras ambition att bidra med en överblick, vara ett bollplank samt guida vidare till mer information och relevanta kontakter. För en mer ingående rådgivning om EU-projekt rekommenderar de att du vänder dig direkt till ansvarig myndighet för programmet.

Projektbanken Länk till annan webbplats.
På Tillväxtverkets projektbank finns en lista på de projekt som beviljats stöd från de åtta regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet. Där hittar du också projekt som ingår i Interregprogrammen Öresund-Kattegat-Skagerrak, Sverige-Norge, Nord och Botnia-Atlantica.

Till projektbanken Länk till annan webbplats.

Regionala företagsstöd Länk till annan webbplats.
Region Blekinge avsätter varje år en del av sina regionala tillväxtmedel till företagsstöd. Länk till annan webbplats. Dessa stöd ska hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt. Företaget ska genom stödet främja en hållbar regional tillväxt. Med tillväxt avses t.ex. ökad sysselsättning eller omsättning. Detta ska ske med social och miljömässig hänsyn.

Statligt stöd för att främja små och medelstora företag samt regionala investeringar Länk till annan webbplats.
Stöd till företag kan lämnas som stöd till konsulttjänster, mikrobidrag, deltagande på mässor och investeringsstöd. Nyhet! Med anledning av den rådande energisituationen har Region Blekinge tagit fram en ny stödform, en energikartläggningscheck, för att hjälpa små och medelstora företag att ta ett första steg för att få koll på energianvändningen och att identifiera åtgärder som minskar energianvändningen.

Stöd till kommersiell service Länk till annan webbplats.
Stöd till kommersiell service kan lämnas till dagligvarubutiker och drivmedelsanläggningar i områden där servicen är gles. Om det finns särskilda skäl kan stöd också beviljas till varubussar och fackhandelsservice. Stöd kan lämnas i form av investeringsbidrag, servicebidrag och hemsändningsbidrag.

Läs mer projektfinansiering och olika företagsstöd på regionblekinge.se Länk till annan webbplats.

Projektidé Region Blekinge