BID Tillsammans för Ronneby

Utveckling av Ronnebys stadskärna och handelsområden.

Projektet är nu avslutat men arbetet fortsätter i en paraplyorganisation: BID blir Tillsammans för Ronneby.

Vilken fantastisk resa vi gjort tillsammans under 18 månader - företag, fastighetsägare, kommun, föreningar och samverkanspartners. Den 16 september 2019 undertecknades en historisk avsiktsförklaring och Ronneby blev diplomerad BID-stad av Svenska Stadskärnor. Ronneby har nu en godkänd nulägesanalys, affärsplan, handlingsplan med 150 punkter, finansiering, en samverkansorganisation och en avsiktsförklaring med ramar som styr samarbetet framöver vad det gäller platsutveckling i Ronneby kommun. Tack alla för ert enorma engagemang med att få detta på plats. Tillsammans är vi starka! Nu är ”träningslägret” avklarat! Nu kör vi skarpt! Nedan länkar till våra gemensamma dokument som vi nu ska luta oss mot i vårt arbete vidare.

BID Ronneby Nulägesanalys 2018 Pdf, 2.7 MB.
BID Ronneby Affärsplan 2020 Pdf, 1.7 MB.
Bilaga Handlingsplan BID Ronneby Affärsplan 190913 Pdf, 538.6 kB.
Avsiktsförklaring platsutveckling i Ronneby kommun 190916 Pdf, 168.1 kB.
Pressrelease om BID Ronneby och resultatet av processen 190917 Länk till annan webbplats.
Svenska Stadskärnor sammanfattar Ronnebys BID-arbete: Informationsblad BID Ronneby 2020 Länk till annan webbplats.

Diplomering BID Ronneby

Diplomering av Svenska Stadskärnor. Från vänster: Inger Alfredsson Nationell samordnare Svenska Stadskärnor, Anette Rolfmark Ordförande Fastighetsägarna Syd Ronneby distriktet, Angelica Coleman Näringslivsutvecklare Ronneby kommun och projektledare för BID Ronneby, Ronny Johannesson ordförande Ronneby Handel, Marlene Hassel BID-manager Svenska Stadskärnor.

Avsiktsförklaring undertecknas

Historisk avsiktsförklaring undertecknas för platsutveckling i Ronneby kommun. Från vänster: Bo Hansson ordförande Ronneby Fastighetsägaregrupp, Roger Fredriksson Kommunalråd Ronneby Kommun, Ronny Johannesson ordförande Ronneby Handel.

OM BID RONNEBY

Projekttid: 2018-2019.

Projektägare: Ronneby Kommun i samarbete med Ronneby Handel och Fastighetsägarna.

Projektledning:
Processledare: Inger Alfredsson, Svenska Stadskärnor, 0738-46 09 83, inger.alfredsson@svenskastadskarnor.se

Lokala kontaktpersoner under processen är:
Angelica Coleman, Näringslivsutvecklare Ronneby Kommun, 0766-48 93 75, angelica.coleman@ronneby.se
Anette Rolfmark, Ordförande Fastighetsägarna Ronneby, 0733-54 46 37, info@bobraironneby.nu

Syfte: Ronneby har tecknat medlemskap hos Svenska Stadskärnor och upphandlat processledning för en BID-process i Ronneby. BID står för Business Improvement District. Svenska Stadskärnor är en branschöverskridande icke-vinstdrivande medlemsorganisation med syfte att skapa levande orter och livfulla städer genom samverkan mellan offentliga och privata aktörer. En attraktiv stadskärna är en generator för tillväxt. Stadskärnan är stadens skyltfönster. Många intressenter är beroende av att stadens centrum är levande och vitalt. Utmärkande för stadskärneutveckling är samarbete mellan kommun, fastighetsägare, handel och övrigt näringsliv. Alla som berörs måste engagera sig och arbeta tillsammans.

  • Välplanerade stråk av gågator, torg, restauranger och butiker ökar omsättningen för näringsidkarna.
  • Omsättningen ökar i sin tur värdet på fastigheterna.
  • En förtätning av stadskärnan genom bostadsbyggande ger ett förbättrat kundunderlag för tjänster och handel.

Om BID-modellen
Svenska Stadskärnor har utvecklat en BID-modell (Business Improvement District) efter svenska förhållanden och har arbetat med BID-modellen under drygt fyra år i tio olika städer/orter. BID är en organiserad samverkan mellan offentlig och privat sektor där man på ett tidigt stadium i processen ska enas kring en gemensam målbild samt upprätta en affärsplan med finansierings-modell och tillhörande budget. Modellen fokuserar på platsutveckling baserat på forskning, spetskompetens samt samverkan. Syftet är att stärka, analysera och utvärdera olika samverkansmodeller med hänsyn till parternas intressen, medverkan och insatser, det vill säga kommunen, olika fastighetsägare, handel, hotell, restauranger, kultursektor, turism-, besöks- och rekreationsnäringar med flera bör vara ingående samverkansparter. Det innebär att samverkan involverar parter som samtidigt kan vara konkurrenter och kollegor, som representerar såväl privata, offentliga som ideella organisationer.

Under projektperioden, som är 18 månader, läggs grunden till att forma en hållbar och finansierad samverkansmodell med tillhörande målinriktad affärsutvecklingsplan som inkluderar en konkret handlingsplan. Affärsplanen innehåller även en gemensam vision och målbild med tillhörande finansieringsmodell/budget baserad på 3-10 år anpassad efter Ronnebys behov och utveckling.

Tillsammans gör vi en nulägesanalys och arbetar med 5 fokusområden:
1. VARUMÄRKE – identitet, profil, image och positionering
2. UTBUD – aktiviteter, upplevelser och service
3. PLATSEN – funktion, utseende och utformning
4. TILLGÄNGLIGHET – färdsätt, framkomlighet och öppettider
5. TRYGGHET – rent, snyggt och säkert

Exempel på aktiviteter och innehåll under processen:
• Grundläggande utbildning i BID-modellen.
• Tillgång till BID-modellen samt processverktyg.
• Sju workshops arrangerade av Svenska Stadskärnor.
• Kick-off för BID-området med dess intressenter.
• Coachning för framtagning av en nulägesanalys för BID-området.
• Checklistor till att använda i det dagliga arbetet.
• Forma grunden till en hållbar och finansierad samverkansorganisation.
• Coachning för framtagning av en affärsplan och konkret handlingsplan med
tillhörande finansieringsmodell/budget.
• Genomförande av praktiska aktiviteter/case i samverkan.
• Studiebesök med goda exempel på BID-områden.
• Processtöd och coachning löpande, enskilt och i grupp, av Svenska Stadskärnor både fysiskt och per telefon/mail.
• Tillgång till Svenska Stadskärnors spetskompetens, erfarenheter och Forskningsrådets rapporter.
• Fysisk presentation av resultatet i projektet görs av Svenska Stadskärnor efter steg 3 och steg 6 för arbetsgrupp och politiker.
• Regional/nationell/internationell spridning av resultatet.
• Diplomering av BID-området.
• Slutrapport av resultatet.

Effektmål
Fler besökare, bättre lönsamhet, hållbara etableringar, nya arbetstillfällen och en trivsam miljö i Ronneby.

Är du intresserad av att delta i processen?
Utveckling går att påverka men det kräver mod, engagemang och tålamod. Samverkan är komplext, vi behöver en gemensam bild, vision och affärsplan. Vill du vara med? Kontakta Angelica Coleman, Näringslivsutvecklare Ronneby Kommun, 0766-48 93 75, angelica.coleman@ronneby.se.

Följ BID-processen via Facebook-gruppen BID Ronneby Länk till annan webbplats.

2018:
19 mars kl. 18.30-21.00 Steg 1 BID Ronneby. Introduktion och inspiratoin med Svenska Stadskärnor (grundläggande utbildning i BID-modellen). Läs mer och anmälan Pdf, 128 kB.

3 maj Steg 2 BID Ronneby. Stadsvandring och workshop med Svenska Stadskärnor.
Kl. 10-11 Krögarträff med Svenska Stadskärnor "Hur ska vi arbeta för att göra Ronneby centrum mer levande efter kl 17?". Vi träffas på Ronneby Cityhotell.
Kl. 13-16 Stadsvandring med Svenska Stadskärnor och arbete med Ronnebys fokusområden (för politiker och tjänstemän). Samling på torget.
Kl. 16.30-20.30 Stadsvandring med Svenska Stadskärnor och arbete med Ronnebys fokusområden (för fastighetsägare, handel, serviceföretag samt övriga intressenter). Samling på torget.
Anmäl dig till angelica.coleman@ronneby.se senast den 23 april. Fika serveras. PS:Glöm inte meddela ev specialkost.

29 maj Steg 3 BID Ronneby. Studieresa till Västervik (Årets Stadskärna 2017) med Svenska Stadskärnor. Buss avgår från Stadshuset kl. 07.00 och är åter i Ronneby kl. 20.00. Anmälan till angelica.coleman@ronneby.se. Läs mer och program Pdf, 679.6 kB.

12 juni Extra insatt BID-möte med utvalda grupper och personer. Avstämning och inspiration kring det gemensamma arbetet utifrån det egna perspektivet.

24 september Steg 4 BID Ronneby. Affärsplan, budget och praktiskt case med Svenska Stadskärnor.
Kl. 13.30-16.30 Pass 1 för kommun, offentliga aktörer och fastighetsägare
Kl. 18.00-20.30 Pass 2 för företag inom handel och service, föreningar och övriga intressenter
Anmäl dig till angelica.coleman@ronneby.se senast den 17/9. Fika serveras. PS:Glöm inte meddela ev specialkost.

6 december Steg 5 BID Ronneby. Vässa affärsplan och arbete med case under ledning av Svenska Stadskärnor.
Kl. 13.00-16.30 i Ronnebysalen, Stadshuset. Anmäl dig till angelica.coleman@ronneby.se senast den 30/11. Fika serveras. PS:Glöm inte meddela ev specialkost.

2019:
8 april Steg 6 BID Ronneby. Utkast affärsplan och redovisning av praktiska case. Svenska Stadskärnor på plats. Kl. 18-21 i Ronnebysalen, Stadshuset. Anmäl dig till angelica.coleman@ronneby.se senast den 1/4. Fika serveras. PS:Glöm inte meddela ev specialkost.

16 september Steg 7 BID Ronneby. Diplomering och slutrapport. Svenska Stadskärnor på plats. Kl. 18-21. Anmäl dig till angelica.coleman@ronneby.se senast den 6/9. Läs mer och program Pdf, 122.9 kB.

2020: Arbeta för att verkställa Affärsplan med tillhörande handlingsplan och finansiering i samverkan med Ronneby Handel och Ronneby Fastighetsägaregrupp: "Tillsammans för Ronneby". T ex tillsätta styrgrupp, anställa en platsutvecklare, starta och driva platsutvecklingsfond, ta fram etableringsstrategi samt fortsatt arbete med respektive fokusgrupp handlingsplan.