Revisionen

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommuner. För att kunna ge underlag till kommunfullmäktiges ansvarsprövning granskar revisionen årligen all verksamhet som bedrivs inom nämndernas och styrelsernas verksamhetsområden.

Revisionens ordförande
Jan-Anders Palmqvist (S)
jananders.palmqvist@ronneby.se

Det här är kommunal revision

  • varje kommun och region ansvarar för revisionen av sin verksamhet
  • den kommunala revisionen granskar på fullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt också för medborgarna
  • revisorerna är förtroendevalda och biträds av sakkunniga yrkesrevisorer
  • revisorerna prövar om verksamheten är ändamålsenlig och effektiv, om styrningen är tillräcklig och om räkenskaperna är rättvisande

Övergripande revisionsplan

Revisorerna ska pröva om:

  • Verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
  • Räkenskaperna är rättvisande.
  • Den interna kontrollen inom nämnderna är tillräcklig.

För att uppfylla kravet på årlig granskning av all verksamhet genomför revisorerna i Ronneby kommun en övergripande granskning. Revisorerna genomför tillsammans med sakkuniga träffar med samtliga nämnder, kommunstyrelsen och förvaltningarna.

I revisorernas årliga granskning ingår också den kontinuerliga bedömning av varje nämnds verksamhet, som sker genom revisorernas fortlöpande bevakning. I den löpande ekonomiska granskningen och i bokslutsgranskningen görs bedömningen om räkenskaperna är rättvisande och redovisas i särskild rapport.

Ett av de viktigaste resultaten av de samtal och intervjuer som har genomförts är den risk- och väsentlighetsanalys som revisorerna genomför med underlag av inhämtad information. Analysen bildar underlag till den revisionsplan som revisorerna arbetar efter.

Mer information om kommunal revision

Revisionsplan 2020 Pdf, 153 kB, öppnas i nytt fönster.- Kommunrevisionen

Revision Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Sveriges Kommuner och Regioner