Elbortfall

El är idag en förutsättning för tillgång till ljus, värme, vatten, drift av maskiner, betalsystem och styrsystem med mera. Det innebär att elförsörjning är en prioriterad fråga i kommunens risk- och sårbarhetsarbete.

Ett elbortfall påverkar all kommunal verksamheten och hela samhället. Sannolikheten för att ett elbortfall inträffar varierar beroende av grad av elbortfall. Kortare elbortfall inträffar minst årligen. Längre elbortfall är inte så vanligt längre men bedöms kunna inträffa var femte år. Ett totalt elbortfall inträffar mycket sällan.

Totalt sett är konsekvenserna av ett elbortfall allvarliga. Den offentliga verksamheten blir svår att bedriva och den enskilde medborgaren får kraftigt försvårade förutsättningar.