Lokalt engagemang

Det lokala engagemanget är en viktig del i kommunens utvecklingsarbete där frågor och lösningar ska ske i dialog och samförstånd med lokala företrädare. Att bidra till att stärka bygdegruppernas inflytande över den egna bygdens utveckling och forma en samhällsplanering som bygger på människors engagemang är värdefullt. För att klara detta är ett samskapande mellan kommun och medborgare nödvändigt. 

Ronneby kommunbygderåd ska ses som en kanal mellan medborgare, tjänstemän och förtroendevalda. Kommunbygderådet ska aktivt stödja och stimulera lokala initiativ och byutveckling samt ha kontinuerlig kontakt med kommunens olika utvecklingsgrupper, företag och föreningar.

Utvecklingsarbetet för att få till stånd en framgångsrik dialog startade redan 2008 i projektet Hjärtats Fröjd som till stor del finansierades av Leader. Detta arbete sker idag till stor del via regelbundna möten i kommunens Landsbygdssamråd. Dialogen förstärktes ytterligare i samband med förberedelserna av ”Landsbygdsriksdagen; Hela Sverige ska leva” i Ronneby.

Samarbetspartners i Landsbygdssamrådet är Ronneby kommunbygderåd, Blekinge Pärlor, Blomstrande Bygden och Bygd i samverkan. Kommunens nyinrättade tjänst, Landsbygdsutvecklaren kommer att representera den kommunala organisationen i Landsbygdssamrådet och samordnar arbetet i gruppen tillsammans med Ronneby Kommunbygderåd. Respektive förvaltningar ansvarar för själva genomförandet. Aktuella verksamhetschefer och politiker kommer att delta då frågor som berör deras respektive förvaltning diskuteras.

  • Landsbygdssamrådet ska utveckla och diskutera strategier för måluppfyllelse av programmet
  • Landsbygdssamrådet ska stödja och stimulera lokala initiativ och byutveckling
  • Landsbygdssamrådet ska inbjuda till dialog med kommunens förvaltningar och politiker