SCB Medborgarundersökning

Ronneby kommun har under ett antal år varit med i en Medborgarundersökning som genomförts av Statistiska centralbyrån (SCB). Nedan återges undersökningen som genomfördes hösten 2014. Sammanlagt deltog 73 kommuner då.

I Ronneby tillfrågades ett urval på 1 200 personer i åldrarna 18-84 år och av dessa besvarade 54 % enkäten.

Undersökningen består av tre olika delar med var sitt helhetsbetyg som kan variera mellan 10 och 100.

Nöjd-Region-Index

Nöjd-Region-Index (NRI) visar hur invånarna upplever Ronneby som en plats att leva och bo på. Ronneby fick i 2014 års undersökning helhetsbetyget 52 vilket ska jämföras med medelbetyget 60 i Ronnebys storleksklass 20 000 – 29 999 invånare.

Högst betyg fick Ronneby inom områdena kommunikationer, bostäder och fritidsmöjligheter. Lägst betyg kom i områdena arbetsmöjligheter, trygghet och rekommendation.

Nöjd-Medborgar-Index

Nöjd-Medborgar-Index (NMI) visar vad invånarna tycker om Ronneby kommuns verksamheter. Ronneby fick i 2014 års undersökning helhetsbetyget 53 vilket ska jämföras med medelbetyget 55 i Ronnebys storleksklass 20 000 – 29 999 invånare.

Ronneby har en uppåtgående trend när det gäller Nöjd-Medborgar-Index. Högsta betyg fick Ronneby inom områdena vatten och avlopp, räddningstjänst samt renhållning och sophämtning. Lägst betyg kom i äldreomsorg och stöd för utsatta personer.

Nöjd-Inflytande-Index

Nöjd-Inflytande-Index (NII) visar hur invånarna uppfattar sitt inflytande över Ronneby kommuns verksamheter. Ronneby fick i 2014 års undersökning helhetsbetyget 37 vilket ska jämföras med medelbetyget 41 i Ronnebys storleksklass 20 000 – 29 999 invånare. 

Högsta betyg fick Ronneby inom området information. Lägst betyg kom i området påverkan.

Avslutande kommentarer

Flera av förändringarna i tabellerna ovan är inte statistiskt säkerställda. Det beror på att vi inte tillfrågat alla i kommunen utan endast en mindre del. Det krävs därför ganska stora förändringar i mätetalen för att vi ska kunna säga att det finns en tydlig förändring.

Dessutom är det viktigt att komma ihåg att Medborgarundersökningen är en attitydmätning. Den beskriver hur kommunens invånare ser på och uppfattar Ronneby kommun d v s det går inte att direkt säga att den mäter kvalitén.

Generellt tar det lång tid att påverka attityder. Därför är det ganska små resultatförändringar mellan åren. Om man kan påvisa attitydförändringar mellan två år beror det ofta på en större händelse i samhället. Ett förbättringsarbete som påbörjas i dag leder sällan till en omedelbar attitydförändring.

Ronneby kommun lägger ner mycket tid på att analysera olika resultat. Det är viktigt för oss att veta vad invånarna tycker och tänker. Medborgarundersökningen diskuteras i olika forum i kommunen och ligger som underlag för förbättringsarbeten.

Nedan finns rapporterna från SCB:s medborgarundersökningar 2014 som pdf. För ytterligare information och äldre rapporter hänvisas till SCBs egen webbsida.länk till annan webbplats

Nästa Medborgarundersökning i Ronneby kommun kommer att äga rum hösten 2018.