Kommunens målarbete

Att sätta mål och följa upp resultat är det verktyg förtroendevalda har för att styra en organisation. Målstyrningsprocessen ska ge information om kvaliteten, vad som behöver utvecklas och förbättras samt vad medborgarna får för skattepengarna.

För att Ronneby kommun ska använda resurser effektivt och svara upp mot invånarnas krav krävs en gemensam riktning och samordning av verksamheterna. Styrsystemets uppgift är att hålla samman styrningen av alla olika verksamhe­ter – allt från skola och omsorg till avfall och näringsliv. Det ska driva, säkra och utveckla den löpande verksamheten i kommunen.  

Ronnebys styrsystem utgår från en vision. Till denna är åtta strategiska målområden kopplade. För att lyckas med styrningen sker löpande uppföljning av verksamhetsresultat med delårsrapporter och årsbokslut som rapporteras för politiker på olika nivåer i kommunen.

Bara genom att ta tillvara kunskap, energi och idéer hos alla våra med­arbetare kan vi tillsammans nå våra strategiska mål och ytterst visionen.

 Kvalitetsgrupp

Kvalitetsgruppen tillkom 2015 på initiativ från Ronnebys kommundirektör. Den består av

- en representant från varje förvaltning och bolag, verksamhetsutvecklare, utredare och kommundirektör som tillika är ordförande i gruppen.

Det övergripande syftet med kvalitetsgruppen är att samordna och utveckla kvalitetsarbetet i kommunen. Där ingår t ex kommunövergripande undersökningar, målarbete, processkartläggning och omvärldsbevakning.

Om du har frågor kring kvalitetsgruppens arbete får du gärna kontakta verksamhetsutvecklare Jonas Persson på telefon 0457-61 80 70 eller via e-post: jonas.persson@ronneby.se.