Kommunens Kvalitet i Korthet (KKIK)

Många goda resultat kring kvalitetsmätning i Ronneby

Att jämföra sig med andra och sig själv bakåt i tiden är en bra grund för förbättringsarbete. Kommunens Kvalitet I Korthet (KKIK) är ett projekt som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). I KKIK har man tagit fram ca 40 olika mått som beskriver kommunernas kvalitet och effektivitet. Måtten spänner över de flesta förvaltningar och områden men med särskild fokus på social, utbildning och äldre. De har tagits fram utifrån fem perspektiv.

  • Tillgänglighet
  • Trygghet
  • Delaktighet och information
  • Effektivitet
  • Samhällsutveckling

Projektet KKIK började i liten skala 2006 och Ronneby var med redan från början. Sedan har det successivt vuxit. 2017 deltog ca 260 av landets kommuner.

Ronnebys resultat

I de flesta fall har Ronneby genomsnittliga värden. I tabellerna nedan, som utgör ett urval av mått där Ronneby ligger bra till eller där vi har förbättrat oss. Positiv eller negativ trend visar om vi har förbättrat eller försämrat oss över tre års sikt.

De första måtten gäller telefoni och mail. Detta är viktiga mått för oss eftersom kontakten med våra kommuninvånare är högprioriterad. Vi är snabba på att svara på epost och vi har ett gott bemötande men när det gäller tillgängligheten i telefonin har vi lite sämre resultat och här måste vi fokusera på att bli bättre. Satsningar har gjorts genom att t ex vissa förvaltningar byggt upp egna mindre kontaktcenter men fler förbättringsåtgärder måste till. 

 * ej jämförbar siffra med 2015

Tillgänglighet


Trend

2015

2016

2017

Medel

Andel som får svar på en enkel fråga via e-post inom två arbetsdagar

positiv

84

85

93

86

Andel som får direkt svar på en enkel fråga via telefon

negativ

48

56

41

51

Andel som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen


98

80*

81*

81

Mått som kan relateras till trygghet är vi också framgångsrika inom. Våra äldres uppfattning om omsorgen är av största betydelse och ett delmål är att de ska möta så få omsorgspersonal som möjligt.

Trygghet


Trend

2015

2016

2017

Medel

Hur trygga är eleverna i skolan?
88

83

Antal olika vårdare som besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod

positiv

12

11

11

15

Antal barn per personal i kommunens förskolor (planerad)

positiv

5,3

5,3

5,1

5,2

Ett annat område där vi står oss väl, även om vi på samma sätt som i övriga riket kan se en sjunkande trend är, sjukpenningtalet bland kommunens invånare. Miljöarbetet är högprioriterat i kommunen och det märks inte minst på vår satsning på miljöbilar och inköp av ekologiska livsmedel.

Samhällsutveckling


Trend

2015

2016

2017

Medel

Företagarna sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen

positiv

64

70

75

72

Sjukpenningtal bland kommunens invånare

negativ

8,2

9,6

10,0

12,1

Kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antalet bilar

negativ

49

48

48

34

Andel inköpta ekologiska livsmedel

negativ

30

28

29

28

Några mått som är mindre bra och vi måste arbeta med är resultaten inom skolan och, som nämnts tidigare, tillgängligheten i telefonin.

Om du klickar på Excelfilen nedan får du veta mer kring undersökningarna.