EU och Omvärlden

Förutsättningarna till Ronneby kommuns utvecklingsarbete påverkas i hög grad av vår omvärld. Därför bör prioriterade områden ligga i linje med andra internationella och regionala satsningar vilket ökar förutsättningar till samarbete. Sveriges medlemskap i EU innebär många möjligheter. En viktig möjlighet för kommuner innebär deltagande i EU-projekt för att driva lokal utveckling. EU-projekt kan röra sig om allt från stora investeringsprojekt till mindre utbytesprojekt mellan skolor. Genom det internationella arbetet ska Ronneby kommun visa sitt ansvar och engagemang för en hållbar global utveckling. Viktiga frågor såsom klimatförändringar, fattigdomsbekämpning, integration, flyktingkris och mänskliga rättigheter kräver ett lokalt engagemang för global förbättring.

Läsa gärna nedan om några stora förändringar, utmaningar och goda framsteg Ronneby Kommun utöva

  • Krig i Syrien(2014 – 2018) inleds av en störst flyktingkris genomtiden och flera miljoner omplaceras över hela Europa. Däremot Ronneby kommun med att visa sitt ansvar och engagemang tog emot flesta per capita i Blekinge. Enhetlig med Blekinge län som tog emot flesta per capita inom Sverige.
  • BIU(Blekinge Integrations- och Utbildningscenter): det fattas beslut i januari 2015 av utbildningsnämnden i Ronneby Kommun att lyfta verksamheterna SFI, modersmålsundervisning, mottagningsenheten Start Ronneby, studiehandledning och regionala samhällsorientering verksamheterna, hälsokommunikation, Boskola och Studiehandledning online. Att BIU inom dessa verksamheter fungera som en katalys för samverkan i regionen, dela kunskaper och erfarenheter samt skapa nya tjänster som leder till bättre språkgrund, utbildning och möjligheter till arbete för nyanlända. En viktig aspekt som leda framsteg inom BIU är verksamhets arbetsmetod som har sitt fokus på att skapa en länk som binda utbildning-jobb-samhället. I denna process som förföljas spelar samhällskommunikatörerna en huvudroll med att föra sig in integrationsprocess.

Här kan du läsa mer om Blekinge Integrations- och Utbildningscenterlänk till annan webbplats

  • Agenda 2030 består av 17 globala mål som syftar till att bygga vidare på milleniemålen och slutföra vad som inte uppnåddes genom dem. De syftar till att förverkliga alla människors mänskliga rättigheter och att uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor. De är integrerade och delbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, sociala och miljömässiga. Målen och delmålen kommer att stimulera till handling under de kommande 15 åren på områden av avgörande betydelse för mänskligheten och planeten. Ronneby kommun har länge arbetat för en hållbar utveckling. Varför det är naturligt för oss att jobba med de Globala målen för hållbar utveckling i det lokala arbetet. Vi har börjat integrera detta i vår ordinarie verksamhet och under 2018 ska de strategiska målområdena i vår styrmodell kopplas till de globala målen i Agenda 2030. Här kan du läsa mer om Agenda 2030 länk till annan webbplats Förutsättningar för Ronneby Kommun för att integrera dessa förändringar utgår från samverkan som kallas för Sveriges Ekokommuner som är Sveriges äldsta kommunnätverk för hållbar utveckling, där Ronneby Kommun är medlem. Som har insatser inom området som präglas av hållbar utveckling. Till exempel Ronneby Kommuns miljöprogram som har fem fokusområden: Klimat, Giftfri miljö, Hållbar bebyggelseutveckling, Friskt vatten och Biologisk mångfald. De tre dimensioner som nämnas i Agenda 2030 kopplas nu med samtliga utvecklingsområde därför att de grundar i hållbar utveckling. Trots att milleniemålen som hade en väldigt tydlig fokus i sitt område. En av anledning till att vi har ett sådant sätt att jobba med mål är tack vare den förändring som betonar hållbar utveckling. Så att ett måluppfyllningsarbete sammanställa samtliga dimensionerna i arbetet framåt. Tack vare den underrättelse Agenda 2030 framföra, ett initiativ Ronneby Kommun inspireras av och det som begripa hållbar utveckling är ´Cradle to Cradle´ program som bedrivs av ´Cefur´ - forskning för hållbar utveckling. ´Cradle to Cradle´ program riktar mot att skaffa mervärde för kommande generationer, för planeten samt för företag och ekonomi. Här kan du läsa mer om ’Cefurlänk till annan webbplats’ och ’Cradle to Cradlelänk till annan webbplats’. Ett annat område där Ronneby Kommun har sitt fokus är ’folkhälsa’. Detta förutsätter att alla Ronnebybor erbjuds samma goda förutsättningar och möjligheter till hälsosamma val. I Ronneby kommun är en folkhälsopolicy framtagen för att möjliggöra ett långsiktigt och framgångsrikt folkhälsoarbete. I folkhälsopolicyn för 2013-2018 är följande fyra områden prioriterade; 1) Delaktighet och inflytande i samhället 2)Barns och ungdomars uppväxtvillkor 3) Fysisk aktivitet 4) Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Här kan du läsa mer om folkhälsopolicylänk till annan webbplats
  • Europa 2020 är EUs tillväxtstrategi för åren 2010 till 2020. Denna strategi är vägledande för EU:s gemensamma utvecklingsarbete genom Smart och Hållbar tillväxt för alla. Det innebär att möjligheter till utvecklingsprojekt i stor utsträckning ryms inom ramarna för strategin. Ronneby kommun är en viktig part i genomförandet av Europa 2020-strategin vilket också skapar förutsättningar till europeiskt samarbete för att genomföra aktiviteter inom kommunens prioriterade områden.

Här kan du läsa mer om övergripande mål och svenska mål inom Europa 2020länk till annan webbplats

  • EU:s Strategi för Östersjöområdet är en makroregional strategi med stor relevans för Ronneby kommun som kustkommun. Strategin omfattar den 9 östersjöländerna med målsättningen att rädda havet, sammanlänka regionen och öka välståndet.

Här kan du läsa mer om Styrning och samordning i Sverige för EU:s Östersjöstrategilänk till annan webbplats

  • Blekingestrategin 2014-2020 pekar ut den gemensamma riktningen för den gemensamma utvecklingen av Blekinges fem kommuner. Huvudmålet med Blekingestrategin är Attraktiva Blekinge och inriktar sig på de fyra insatsområdena livskvalitet, arbetsliv, tillgänglighet, bilden av Blekinge.

Här kan du läsa mer om Blekingestrateginlänk till annan webbplats