Sjöar och vattendrag

Ronneby kommun arbetar för att sjöar och vattendrag ska kunna användas så att produktionsförmågan, biologisk mångfald, natur- och kulturvärden bibehålls eller förbättras.

Införandet av EU:s vattendirektiv innebär en skärpt lagstiftning och en ny vattenförvaltning för att skydda sjöar, vattendrag, hav och grundvatten. Kommunen ska ta ansvar för att de åtgärder som krävs vidtas och att miljökvalitetsnormerna för vatten inte överskrids. Miljö- och byggnadsnämnden arbetar vid planläggning, tillsyn och prövning för att målet ska uppfyllas.

Åtgärder för förbättrad vattenmiljö

Ronneby kommun arbetar kontinuerligt med olika åtgärder för att förbättra vattenmiljön i våra sjöar och vattendrag. Kalkning genomförs årligen för att motverka försurningen och dess effekter på sjöar och vattendrag. Arbeten görs i projekt att restaurera vattendrag genom att till exempel att ta bort vandringshinder för fisk eller förbättra lekbottnar.

Kalkning av sjöar och vattendrag

Under 1900-talet blev många sjöar och vattendrag i Sverige försurade, framför allt på grund av utsläpp från eldning med fossila bränslen. Detta har medfört försämrade livsmöjligheter för fiskar och andra vattenlevande organismer. Genom tekniska förbättringar har utsläppen av försurande ämnen minskat men de skadorna i våra vatten kan bara återställas genom tillförsel av kalk. 

Länsstyrelsen och kommunerna genomför ett mångårigt kalkningsprogram där Ronneby kommun ansvarar för kalkningen i Bräkneåns, Vierydsåns, Ronnebyåns, Listerbyåns och delar av Nättrabyåns avrinningssystem. Länsstyrelsen följer upp resultatet av arbetet och förändringar i kalkningsprogrammet görs vid behov för att bästa effekt ska uppnås. Ronneby kommuns kalkningsprojekt omfattar mer än 150 sjöar och våtmarker. Mer information om kalkning hittar du på Länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kalkning i Ronneby

Kalkningen i Ronneby kommun 2020 börja 6 mars och beräknas vara klart 13 mars. Totalt sprids 463 ton, främst med helikopter men också från båt. Det motsvarar ungefär 11 fullastade bulkbilar med släp. Främst är det kommunens norra delar som berörs av kalkningen. Även en bit in i Tingsryds kommun berörs vid Bräkneån.

Vid kalkningsarbeten med kommunens upphandlade leverantör kan allmänheten kan tänka på bland annat:

  • Att inte befinna sig ute på sjöarna dessa dagar.
  • Att det kan bli kortvariga störningar i vägtrafiken på platserna där helikoptern förses med kalk.
  • Att djurägare bör se till utegående djur som kan bli störda av helikoptern.

Senare under våren efter islossningen kalkas vanligen vissa sjöar att med båt. De finns också angivna i listan över områden som ska kalkasPDF. För mer information kan du kontakta Teknik-, fritid och kulturförvaltningen.

Förvaltning av vatten

Miljöövervakning

Sedan 1980-talet har miljö- och byggnadsnämnden analyserat den kemiska vattenkvaliteten i elva av kommunens vattendrag enligt ett fastställt program. Tidpunkterna för provtagningarna skiljer sig åt mellan olika vattendrag.

Ronneby kommun är medlem i Ronnebyåns vattenvårdsförbund, Bräkneåns vattenförbund  samt Blekingekustens vattenvårdsförbund. Dessa förbund har kontrollprogram för respektive vatten. Det vill säga vattenkvaliteten och vattenmiljön analyseras och undersöks systematiskt och kontinuerligt. Ronneby kommun är även medlem i Vattenrådet för Blekingekustenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Bräkneåns vattenrådlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.