Miljöbokslut 2020

Miljöbokslutet är en årlig uppföljning av miljöarbetet i kommunen vilket styrs av Miljöprogram för Ronneby kommun 2017- 2020.

Miljöprogrammet består av 5 fokusområden: Klimat, Giftfri miljö, Hållbar bebyggelseutveckling, Friskt vatten och Biologisk mångfald. En sammanfattning av miljöbokslutet finns i texten nedan.

Fullständig version av Miljöbokslut 2020. Pdf, 2.3 MB. Obs! Det här dokumentet är inte fullt ut tillgänglighetsanpassat. Kontakta någon av kontaktpersonerna för sidan om du har problem att läsa filen.

Klimat

Ronneby kommuns övergripande målsättningar är att kommunen som organisation ska bli fossilbränslefri till 2025 och kommunen som geografiskt område ska bli fossilbränslefri till 2030. 2035 ska det inte ske några nettoutsläpp av växthusgaser i kommunen som geografiskt område.

Klimatarbete består av två delar, dels att begränsa klimatpåverkan och dels att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Utsläppens nuvarande storlek och ökningstakt sammanfaller med en beräknad ökning av den globala medeltemperaturen på omkring fyra grader mot slutet av 2000-talet, jämfört med förindustriell tid. Ronneby kommun har högt ställda mål när det gäller minskning av klimatutsläppen. För att temperaturökningen ska vara möjlig att begränsa till under två grader behöver de globala växthusutsläppen mer än halveras till 2050 och vara nära noll före år 2100. Det innebär att en kraftig omställning av vårt samhälle behöver göras. Mycket av de åtgärder som genomförs för att minska klimatpåverkan bidrar även till en bättre luftkvalitet. Att minska energianvändningen i t ex byggnader sparar både pengar och miljö.

Effekterna av covid-19 under 2020 har lett till färre resor till möten och till och från arbetet, vilket i sin tur leder till minskad klimatpåverkan. Det har även blivit ett stort genomslag av digitala hjälpmedel för många anställda och elever. Många möten sker digitalt och ny teknik i flera av salarna i Stadshuset möjliggör digitala möten i dessa konferensrum. Digital signering har fått stor spridning under 2020, fler tjänster i E-tjänstportal har tillkommit och förtroendevalda har fått Ipads vilket minskar på antalet utskrifter.

Kommunen har antagit en ny resepolicy med tillhörande riktlinjer. Vid byte av fordon väljs fordon som går på förnyelsebara drivmedel. Klimatbelastning från måltider har minskat. KliMATlådan infördes i slutet av året där elever och personal kan köpa mat som blivit över istället för att den slängs. Kommunen uppmärksammar Earth Hour och deltar i Klimatsamverkan Blekinge, en plattform för samverkan och samordning mellan olika offentliga aktörer och inom näringslivet. Vid byggnation genomförs energieffektiviserande åtgärder och energioptimering. Ljusarmatur för gator och väger byts ut till LED. För att anpassa samhället till ett förändrat klimat finns alltid dagvattenlösningar med i större ombyggnadsprojekt och även installation av gröna tak. Under 2020 blev Parkdala förskola och Nyponhuset Grön Flagg certifierade.

Utmaningar

Den största andelen utsläpp av koldioxidekvivalenter i kommunen kommer från transportsektorn och består till största del av koldioxidutsläpp från personbilstransporter och militära transporter. För att lyckas nå Ronnebys mål om att kommunen som geografiskt område ska bli fossilbränslefritt behövs både ett förändrat resebeteende och en förändrad fordonsflotta hos invånare och företagare.

Det är svårt att mäta de koldioxidutsläpp som sker till följd av vår konsumtion. De modeller som naturvårdsverket presenterar över konsumtionsbaserade koldioxidutsläppshalter visar att två tredjedelar av våra utsläpp sker utanför Sverige och enbart en tredjedel sker i Sverige. Detta sker eftersom mycket av det vi konsumerar har producerats i andra länder.

Giftfri miljö

I Ronneby kommun ska miljön vara hälsosam och ingen ska exponeras för ämnen i en nivå att det kan vara skadligt.

Det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö till 2020 med idag befintliga eller beslutade styrmedel och åtgärder. Det är dessutom mycket svårt att skapa förutsättningar för att nå målet. Sveriges pådrivande roll inom EU är viktig, men dels tar det tid att förändra EU-lagstiftning, dels är EU endast en part på den globala marknaden. Samtidigt som några få ämnen fasas ut, både frivilligt och genom lagstiftning, kommer nya ämnen, med okända egenskaper, ut på marknaden. Förutsättningarna kan komma att förbättras på mycket lång sikt, men det handlar om flera generationer framöver innan det arbete som nu genomförs kommer att ge positiva effekter i miljön. Konsumenters och producenters kunskap om kemikalier måste höjas.

Prioriterade områden för kommunen är att minska användningen och spridningen av miljö- och hälsofarliga ämnen och flera goda insatser har uppnåtts. Strandstädning för tredje året i rad av 3 mil av kuststräckan på öar i skärgården innebär att hela kommunens kuststräcka nu är städad.

Förskolorna är färdiga med att byta ut äldre skumgummimadrasser som kan innehålla skadliga kemikalier. Vid byggnation av Parkdalaskolan görs medvetna materialval genom att ställa krav enligt SundaHus materialdatabas. Ekologiska livsmedelsinköp har ökat något även om det har varit viss begränsning av tillgång på ekologiska livsmedel under covid-19.

Ronneby Miljö och Teknik AB har fått beviljade bidrag från Naturvårdsverket på 12 miljoner kronor för att minska utsläpp av läkemedelsrester till hav, sjöar och vattendrag. Ronneby Miljö och Teknik AB arbetar kontinuerligt på att fasa ut farliga kemikalier och byta dem mot mer miljövänligare kemikalier.

Ronneby kommun har upphandlat mobiltelefoner och arbetskläder till omsorgen och kosten där man ställt krav på återvinning och återbruk, vilket kan minska användandet av kemikalier vid tillverkning genom att produkterna kan användas en längre tid.

Utmaningar

Miljöövervakningsdata från Blekinge ger en klar indikation på att halterna av metaller som bly, arsenik, krom och nickel ofta är förhöjda i ytvatten och grundvatten. Dessutom påvisas bland annat klorerade lösningsmedel och förbjudna såväl som tillåtna bekämpningsmedel. Kvicksilver utgör ett generellt problem i södra Sverige, till stor del på grund av atmosfärisk deposition

I mars godkände EU-parlamentet en ny lag som förbjuder engångsartiklar i plast. Lagförslaget träder i kraft år 2021.

De höga halterna av perfluorerade ämnen (PFAS) i grundvattnet i Kallinge är en utmaning och forskning pågår nationellt och internationellt.

Hållbar bebyggelseutveckling

Ronneby kommun ska ha en långsiktigt hållbar bebyggd miljö där luften är ren och strålmiljön säker. Vår bebyggda miljö ska fylla människors och samhällets behov, erbjuda bra livsmiljöer och bidra till en hållbar utveckling. Hur vi bor och lever påverkar miljön på många sätt, exempelvis när vi värmer våra bostäder, reser till arbete och fritidsaktiviteter eller sorterar vårt avfall.

Ett samverkansområde för tätortsluftmätningar finns för kommunerna i Blekinge. Luftmätningar har löpt på under året i samverkan med övriga kommuner i länet. På lång sikt kan man se att luftkvaliteten har förbättrats, men trots det orsakar luftföroreningar bland annat hjärt- och kärlsjukdomar och försämrad lungfunktion hos människor. Någon nedre gräns för luftföroreningars effekt på människors hälsa har inte kunnat fastställas. I en rapport som publicerades under 2018 uppskattades antalet dödsfall i Sverige under 2015 till följd av luftföroreningar till 7 600[1]. Blekinge har, på grund av sitt geografiska läge, stor intransport av luftföroreningar från andra länder och internationell sjöfart.

Hyndekullavägen har under 2020 byggt ut med 430 meter gång- och cykelväg. Totalt finns det 117,8 km gång- och cykelvägar i Ronneby kommun. En åtgärdsvalstudie (ÅVS) för en cykelbana för sträckan Ronneby-Listerby är utförd av Trafikverket i samarbete med Ronneby kommun, vilket ligger i linje med ett sammanhängande cykelnät enligt Blekinge cykelstrategi.

Samtliga villor och fritidshus har fått fyrfackskärl för hushållsavfall och materialåtervinningen har ökat.

En mätning av radon har påbörjats för samtliga skolor och förskolor i Ronneby.

Ronneby kommun har tillsammans med Energikontor Sydost i samverkan med övriga kommuner, kommunala fastighetsbolag och Regionen tagit fram en Byggmanual för Hållbart byggande i Blekinge inom projektet Energisamverkan Blekinge.

Utmaningar

Ytterligare åtgärder krävs för att förbättra infrastrukturen och specifikt sådan som minskar miljöpåverkan. Det är viktigt att redan vid planering prioritera gång- och cykelvägar och kollektivtrafik framför bilvägar och att ordna säkra cykelparkeringar.

[1] Quantification of population exposure to NO2, PM2,5, and PM10 and estimated health impacts. IVL Svenska miljöinstitutet, No. C 317, 2018.

Friskt vatten

I Ronneby kommun är våra vatten skyddade och brukas på ett hållbart sätt.

Övergödning orsakas av för höga halter av kväve och fosfor i marken eller vattnet. I havsmiljön orsakar övergödning bland annat algblomning, grumligt vatten, minskade tångbälten och förändrad artsammansättning. I värsta fall uppstår syrebrist på bottnarna. En del sjöar och vattendrag är också drabbade vilket kan resultera i algblomning och förändrad artsammansättning. På land trängs arter som trivs i näringsfattiga miljöer undan. Cirka 82 procent av Blekinges kontrollerade sjöar och vattendrag når målet god status för näringsämnen och allt kustvatten bedöms ha måttlig eller otillfredsställande status för näringsämnen. Av länets samlade utsläpp kommer lika mycket fosfor från enskilda avlopp som från den antropogena (påverkad av människan) delen av jordbrukets utsläpp. Fosforutsläppen från länets kommunala reningsverk är hälften så stort som utsläppen från enskilda avlopp (1999-2011). Det visar att kommunernas kontroll av att enskilda avlopp uppfyller ställda krav är mycket viktigt. I Blekinge märks påverkan främst i havet och i våra kustvatten där övergödningen är fortsatt allvarlig.

Nästan en tredjedel av Ronneby kommuns yta utgörs av hav. Vierydsfjorden, Kålfjärden och Västra fjärden har otillfredsställande ekologisk status. Övrigt kustvatten har måttlig ekologisk status. För kemisk status så uppnås inte god kemisk status för havet.

85-90 procent av kommuninvånarna försörjs med kommunalt vatten och avlopp och resterande andel har enskild vatten- och avloppsförsörjning. Det fanns vid slutet av 2016 cirka 4 450 enskilda avlopp varav hälften av dem bedöms som undermåliga.

Ronneby Miljö och Teknik AB har kontinuerligt kampanjer och information till konsumenter för att medvetandegöra konsumenter vikten av att använda dricksvattnet till rätt ändamål. Ronneby Miljö och Teknik AB har fått beviljade bidrag från Naturvårdsverket på 12 miljoner kronor för att minska utsläpp av läkemedelsrester till hav, sjöar och vattendrag.

Ronnebyhus genomför vattenbesparande åtgärder i 500 lägenheter. Det förväntas ge en besparingseffekt på 20% på vattenförbrukningen

Utmaningar

De pågående klimatförändringarna kommer att leda till förändrad nederbörd, temperatur och vattenkvalitet. Det riskerar att påverka både dricksvattenförsörjningen och den biologiska mångfalden i vattendragen.

De höga halterna av perfluorerade ämnen (PFAS) i grundvattnet i Kallinge är en utmaning och forskning pågår nationellt och internationellt.