Digitalisering

Vi ska se digitalisering som en möjliggörare!

Med hjälp av digitalisering ska vi kunna göra saker på nya sätt med hög kvalitet och god service som skapar största möjliga nytta för invånare, medarbetare, näringsliv och besökare.

För att kunna möta förväntningarna på en ökad tillgänglighet och service, även utanför kontorstid, krävs en utveckling mot ökad digitalisering och effektivare arbetsmetoder.

De övergripande målen för Ronneby kommuns digitalisering är:

 • Enklare vardag för privatpersoner och företag
 • Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktig
 • Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten

Digitalt först

I Ronneby kommun ska digitala tjänster vara vårt förstahandsval, när det är möjligt och relevant, vid utveckling av tjänster och lösningar men även i kontakter både inom den egna verksamheten samt mot invånare och företag.

Ronneby kommun ska prioritera digital service i första hand och därigenom frigöra resurser för de personliga möten som behövs.

Så ska Ronneby kommun lyckas med digitalisering

I arbetet med att utveckla Ronneby kommun till en digital kommun krävs det att förändringen genomförs i tre steg:

FÖRENKLA – utgå ifrån vad som redan finns idag och säkerställa att de arbetsprocesser som utförs digitalt görs på ett enhetligt och effektivt sätt.

 • Höja den digitala kompetensen hos våra medarbetare.
 • Utbilda i förändringsledning.
 • Förenkla och effektivisera befintliga processer.

 

FÖRBÄTTRA – genom användningen av befintliga lösningar förändrar vi arbetsprocesser till att bli mer digitala kopplade till kommunens IT-miljö.

 • Identifiera och förändra befintliga verksamhetsprocesser.
 • Genomföra verksamhetsutveckling med digitalisering som verktyg.
 • Integrera befintliga system med varandra.

 

TRANSFORMERA – en mer genomgripande förändring och utveckling genomförs i hur befintlig verksamhet bedrivs, t.ex. genom automatisering.

 • Kommunens strategier och mål ska styra vilka utvecklingsprojekt vi ska fokusera på.
 • Genom att automatisera processer blir vi effektivare och sparar tid.
Pyramid som visar hur man når digitalisering i tre steg. I botten finns "Förenkla", i mitten "Förbättra" och i toppen "Transformera".

Pågående digitaliseringsarbeten

Verksamhetsutveckling, med digitalisering som hjälp, genomförs kontinuerligt i kommunens verksamheter. Nedan är några av de större arbeten som är pågående:

 • Förstudie inför en övergång till Microsoft 365
 • En digitaliserad bygglovsprocess
 • Digital medarbetare, RPA, för nyansökningar av försörjningsstöd
 • Utveckling av externa och interna E-tjänster
 • Digital Personalenhet
 • En digitalisering av kommunens hälso- och sjukvårdsorganisationer för att effektivisera och förenkla den dagliga verksamheten.

Nyss avslutade digitaliseringsarbeten

Kontakt
Emma Hessbo
Telefon: 0457-61 80 38
emma.hessbo@ronneby.se