Digitalisering

Vi ska se digitaliseringen som en möjliggörare

Med hjälp av digitalisering ska vi kunna göra saker på nya sätt med hög kvalitet och god service som skapar största möjliga nytta för invånare, medarbetare, näringsliv och besökare.

För att möta framtidens utmaningar och våra invånares ökade förväntningar på bättre
tillgänglighet och service, krävs en utveckling mot ökad digitalisering och effektivare
arbetsmetoder.

De övergripande målen för Ronneby kommuns digitalisering är:

 • Enklare vardag för privatpersoner och företag
 • Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktig
 • Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten

Digitalt först

Med digitalt först menas att digitala tjänster ska vara vårt förstahandsval, när det är möjligt och
relevant, när vi utvecklar tjänster och lösningar i Ronneby kommunkoncern men även i kontakter
både inom den egna verksamheten samt externt mot invånare och företag.

Digitalt först kommer att bidra till en effektivisering av kommunens interna administration.
Digital service och digitala flöden ska användas där det är möjligt och därigenom frigöra resurser
för mer kvalitetshöjande och värdeskapande aktiviteter. Ronneby kommun ska prioritera digital service i första hand och därigenom frigöra resurser för de personliga möten som behövs.

Så ska Ronneby kommun lyckas med digitalisering

I arbetet med att utveckla Ronneby kommun till en digital kommun krävs det att förändringen genomförs i tre steg:

FÖRENKLA – utgå ifrån vad som redan finns idag och säkerställa att de arbetsprocesser som utförs digitalt görs på ett enhetligt och effektivt sätt.

 • Höja den digitala kompetensen hos våra medarbetare.
 • Utbilda i förändringsledning.
 • Förenkla och effektivisera befintliga processer.


FÖRBÄTTRA – genom användningen av befintliga lösningar förändrar vi arbetsprocesser till att bli mer digitala kopplade till kommunens IT-miljö.

 • Identifiera och förändra befintliga verksamhetsprocesser.
 • Genomföra verksamhetsutveckling med digitalisering som verktyg.
 • Integrera befintliga system med varandra.


TRANSFORMERA – en mer genomgripande förändring och utveckling genomförs i hur befintlig verksamhet bedrivs, t.ex. genom automatisering.

 • Kommunens strategier och mål ska styra vilka utvecklingsprojekt vi ska fokusera på.
 • Genom att automatisera processer blir vi effektivare och sparar tid.
Pyramid som visar hur man når digitalisering i tre steg. I botten finns "Förenkla", i mitten "Förbättra" och i toppen "Transformera".

Digitaliseringsstrategin i sin helhet finns att läsa här: Strategier - ronneby.se Länk till annan webbplats.

Pågående digitaliseringsarbeten

Verksamhetsutveckling, med digitalisering som hjälp, genomförs kontinuerligt i kommunens verksamheter. Nedan är några av de större arbeten som är pågående:

 • Första kommun i Sverige att införa en Avatar i Stadshuset som kan hjälpa dig som besökare med att registrera ett förbokat besök och att ge dig information om var du hittar våra möteslokaler.
 • RPA för Personalenheten för automatisk inläsning av scheman i Personalsystemet.
 • Vidareutveckling av Ronneby Live. Vill du att något av dina event publiceras på Ronneby Live? Registrera då ditt evenemang eller din aktivitet här: Anmäl evenemang till VisitRonneby - ronneby.se Länk till annan webbplats.
 • Utvecklingen av en AI-chatbot vid namn BerIT som kommer att avlasta IT-enheten med IT-relaterade frågor från kommunens medarbetare.
 • Digitalt arkiv.
 • Första pilotkommun i Sverige för tvåfaktorsinloggning till datorer hos kommunkoncernens medarbetare.
 • Utveckling av externa och interna E-tjänster.

Nyss avslutade digitaliseringsarbeten

Effektivt projektarbete

Samtliga utvecklingsinsatser drivs framgångsrikt från idé till färdigt resultat utifrån Ronneby kommuns projektmodell. Denna modell finns publicerad av Tillväxtverket som ett exempel på effektivt förändringsarbete.

Förändringsarbete - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt
Emma Hessbo
Telefon: 0457-61 80 38
emma.hessbo@ronneby.se