Så röstar du

Vem kan rösta, hur gör man? Här får du svar på dina frågor om hur valet går till. Framåt sommaren kommer informationen att uppdateras med datum, tider och adresser för röstlokaler, förtidsröstning mfl.

Vem kan rösta?

Rösta i valet 9 september

Rösträtt

Vid samtliga val är grundförutsättningen för rösträtt att väljaren fyllt 18 år senast på valdagen. Vidare finns det särskilda regler som måste uppfyllas för de olika valen.

Rösträtt till riksdagen

Väljaren har rösträtt till riksdagen om denne är:

  • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Rösträtt till kommun- och regionfullmäktige

  • väljaren har rösträtt till kommun- och regionfullmäktige om denne är:
  • svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/regionen.
  • medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen/regionen.
  • medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen/regionen.

Röstlängd

De personer som uppfyller kriterierna för rösträtt blir automatiskt upptagna i röstlängden. Väljaren behöver inte anmäla sig till röstlängden utan uppgifterna hämtas automatiskt från Skatteverkets register över folkbokföring.
Innan valet tas en röstlängd per valdistrikt fram där endast de personer i distriktet som har rösträtt finns med.

Undantaget är utlandssvenskar som vart tionde år via Skatteverket måste anmäla sig till röstlängden för att finnas kvar i den.

Röstkort

Alla medborgare som har rösträtt och är upptagna i röstlängden får ett röstkort hemskickat med posten.
På röstkortet står vilka val väljaren har rösträtt i och vallokalens adress samt öppettider. Röstkortet skickas 18 dagar före valdagen.

Legitimation

För att få rösta måste identiteten hos väljaren kunna styrkas. Om väljaren inte är känd hos röstmottagaren måste en giltig id-handling kunna uppvisas. En sådan id-handling kan utgöras av id-kort, pass eller körkort.
Om id-handling saknas kan väljarens identitet även intygas av annan person som då ska kunna uppvisa giltig id-handling.

Var och när kan du rösta?

Förtidsrösta

Från den 24 augusti till den 11 september kan du förtidsrösta i valfri röstningslokal. Du måste ta med dig ditt röstkort och giltig id-handling för att säkerställa att rösten skickas till rätt valdistrikt.

Alla lokaler för förtidsröstning i Ronneby kommun

Rösta på valdagen

Vilken lokal du tillhör står på röstkortet som kommer med posten omkring tre veckor före valet. Röstar du i din vallokal räcker det med att du har med dig din id-handling. Du kan också gå till en röstningslokal, men till en röstningslokal måste du ha med dig både röstkortet och din id-handling. Runt om i kommunen finns 19 vallokaler och tre röstningslokaler öppna på söndagen den 11 september.

Rösta med bud

Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte kan ta sig till sin vallokal kan utse ett bud som transporterar rösten till vallokalen eller röstningslokalen. Budröstning kan även ske för intagna på häkte eller kriminalvårdsanstalt och för de som betjänas av lantbrevbärare från PostNord. Vid budröstning krävs ett vittne och ett bud.

För att rösta med bud krävs ett särskilt material. Materialet kan beställas hos Valmyndigheten eller hämtas på Stadshuset i Ronneby mellan klockan 08.00-16.00 under förtidsröstningsperioden.

På Valmyndighetens hemsida finns mer information om krav avseende budröstning. Länk till annan webbplats.

Rösta från utlandet

Det går att rösta på två sätt från utlandet. Du kan brevrösta eller förtidsrösta på ambassader och konsulat. Mer information finns på valmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats..

Ambulerande röstmottagning

För väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe erbjuder Ronneby kommun enligt vallagen ambulerande röstmottagare som åker hem till väljaren och genomför röstningen i väljarens hem.

Vad händer efter valet?

Rösträkning i vallokalen

Preliminär rösträkning sker i varje vallokal omedelbart efter det att röstmottagningen avslutats. Samtliga röster som avlämnats i vallokalen samt alla förtidsröster som levererats till valdistriktet räknas.

Rösträkningen i vallokalen är offentlig och vallokalen är öppen för alla som vill följa förrättningen.

Rösträkning hos valnämnden

Onsdagen efter valet sker preliminär rösträkning hos valnämnden. Vid onsdagsräkningen räknas de förtidsröster som inte hunnit levereras till valdistrikten under valdagen (ca 1-2 procent av samtliga förtidsröster) samt brevröster från utlandet.

Slutlig rösträkning

Valets slutgiltiga rösträkning sker hos länsstyrelsen.