Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Här hittar du protokoll och mötestider för nuvarande år.

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor är ett referens-, remiss och samordningsorgan med rådgivande funktioner knutet till socialnämnden.

Funktionshinderrådet har till syfte att

Ordförande
Anna Carlbrant
anna.carlbrant@ronneby.se

  • Verka för jämlikhet och full delaktighet i samhället för personer med funktionshinder.
  • Ge personer med funktionshinder medinflytande och insyn i den del av kommunens verksamhet som berör dem.
  • Ge kommunen möjlighet att samråda med handikapporganisationerna i ett tidigt skede i beredningsprocessen samt att få deras synpunkter i ärenden som berör personer med funktionshinder.

Mötestider 2022

Information saknas i dagsläget.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp