Underrättelse om laga kraft för ändring av byggnadsplan för Flintholmen

Kommunstyrelsen har den 2022-03-01 § 63 antagit ändring av byggnadsplan för Bökevik 1:22 på ön Flintholmen, Ronneby kommun, Blekinge län.

Beslutet har vunnit laga kraft 2022-04-02.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kap. plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Kommunstyrelsen

2022-04-08

Diarienummer
2021/455