Underrättelse om laga kraft för områdesbestämmelser över Rönninge

Kommunstyrelsen har den 2022-03-01 § 65 antagit nya områdesbestämmelser för Karlstorp 2:3 med flera fastigheter i Rönninge, Ronneby kommun, Blekinge län.

Beslutet har vunnit laga kraft den 2022-04-02.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kap. plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Kommunstyrelsen

2022-04-07

Diarienummer
2021/333