Artikeln publicerades 10 februari 2022

Underrättelse om granskningsutlåtande

Kommunstyrelsen har upprättat ett förslag till områdesbestämmelser för Rönninge 1:21 m.fl. i Ronneby kommun. Syftet med områdesbestämmelserna är att i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) bevara kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö inom och i anslutning till riksintresseområdet för kulturmiljövård.

Områdesbestämmelserna hanteras enligt standardförfarande. Planförslaget avviker inte från översiktsplanen.

Områdesbestämmelserna har varit utskickade för granskning till berörda myndigheter, fastighetsägare, föreningar med flera under tiden 2021-12-17 till och med 2022-01-14.

Ett granskningsutlåtande finns nu att tillgå för det aktuella planprojektet. Granskningsutlåtandet tillsammans med övriga handlingar kan nås via:

www.ronneby.se/ronninge Länk till annan webbplats.

 

Kommunstyrelsen