Artikeln publicerades 10 februari 2022

Underrättelse om antagande

Förslaget till upphävande för del av byggnadsplan för Västra Hallen 1:3 m.fl., har antagits av Kommunstyrelsen 2022-02-01, § 39.

Du kan ta del av antagandehandlingarna på Västra Hallen 1:3 m.fl. - ronneby.se Länk till annan webbplats.

  • Protokollet har justerats den 9 februari 2022
  • Anslaget sattes upp den 10 februari 2022
  • Anslaget tas ner den 4 mars 2022
  • Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 4 mars 2022

Den som vill läsa protokollet kan kontakta kommunstyrelsen@ronneby.se och protokollet finns även tillgängligt på kommunens webbplats.

Beslutet att anta en detaljplan vinner laga kraft när tiden för överklagande gått ut och ingen har överklagat det eller när länsstyrelsen har beslutat att inte överpröva planbeslutet. Du kan överklaga planen om du är berörd och om du har lämnat skriftliga synpunkter under samrådet eller granskningen. Du kan också överklaga planen om du anser att processen varit felaktigt genomförd, så kallat formaliafel.

Överklagan ska ställas till mark- och miljödomstolen men skickas eller lämnas till kommunen inom tre veckor från den 2022-02-10, det vill säga senast 2022-03-04. Överklagandet ska vara skriftligt och ange vilket ärende som överklagas. Skrivelsen ska även innehålla information på varför den klagande vill att beslutet ska ändras och vilken ändring som önskas. Handlingar som stödjer den klagandes uppfattning bör bifogas överklagandet. Överklagandet ska förses med klagandes kontaktuppgifter och underskrift. Om ombud anlitas ska fullmakt från ombudet bifogas överklagandet tillsammans med kontaktuppgifter till ombudet.

Överklagandet skall lämnas in eller skickas till Enheten för strategisk samhällsutveckling, Stadshuset, 372 80 Ronneby. Märk överklagandet med diarienummer: KS 2021/418. Kommunen sänder överklagandet vidare till mark- och miljödomstolen om det har kommit in i rätt tid.

Ronneby 2022-02-10

Enheten för strategisk samhällsutveckling

Helena Revelj, Stadsarktekt och Karolina Bjers, Planarkitekt