Artikeln publicerades 15 december 2021

Underrättelse och inbjudan till granskning för Karlstorp 2:3 m.fl. (Rönninge)

Kommunstyrelsen har upprättat ett förslag till områdesbestämmelser för Karlstorp 2:3 m.fl. (Ronneby Brunnshotell och Rönninge) i Ronneby kommun. Syftet med områdesbestämmelserna är att i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) bevara kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö inom och i anslutning till riksintresseområdet för kulturmiljövård. Bestämmelserna hanteras med ett standardförfarande och förslaget avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035. En undersökning har upprättats, genomförandet av planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har tidigare varit utsänd för samråd till berörda myndigheter, fastighetsägare, föreningar med flera från 2021-06-11 till och med 2021-07-02. En sammanfattning av inkomna synpunkter finns i samrådsredogörelsen. Efter samrådet har ändringar och tillägg gjorts i planhandlingarna.

Granskning av planförslaget

Förslaget ställs ut för granskning under tiden 2021-12-17 till och med 2022-01-14. Handlingarna finns tillgängliga på Ronneby Stadsbibliotek och i Stadshuset, Ronneby.

Förslag till områdesbestämmelser kan också nås via http://www.ronneby.se/ronninge Länk till annan webbplats.

Du är välkommen att ringa planarkitekt Karolina Bjers på 0457-61 82 05, bebyggelseantikvarie Anna-Karin Skiöld på 0457–61 81 91 eller stadsarkitekt Helena Revelj på 0457-61 82 27 om Du vill ha mer information. Du kan även skicka e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se.

Lämna synpunkter och förslag

Har Du synpunkter på planförslaget skall dessa framföras skriftligt till:

Kommunstyrelsen
Stadshuset

372 80 Ronneby

Observera att Ditt yttrande kan skickas via e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se. Märk yttrandet med diarienummer: KS 2021/333.

Senast den 2022-01-14 ska synpunkterna ha inkommit till Kommunstyrelsen.

Den som inte skriftligen framför sina synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta områdesbestämmelserna.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster, arrendatorer med flera om innehållet i detta brev.

Kommunstyrelsen