Artikeln publicerades 2 oktober 2019

Underrättelse och inbjudan till granskning av detaljplan för Karossen 5 m.fl.

Underrättelse och inbjudan till granskning

Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för kv. Karossen 5 m.fl. fastigheter i Ronneby stad, Ronneby kommun. Syftet med detaljplanen är att skapa en bredare markanvändning än vad gällande planförhållanden medger och en stadsmässig arkitektur och stadsbild i ett framväxande handelsstråk längs Karlshamnsvägen.

Planen syftar utöver fler markanvändningar med utgångspunkt i handels- och industriändamål är också till att reglera en robustare trafikföring i området. Planen hanteras med ett standardförfarande enligt plan- och bygglagen. Planförslaget avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

Detaljplanen har tidigare varit utskickad på samråd till berörda myndigheter, fastighetsägare, föreningar med flera från 2019-05-20 till och med 2019-06-14. En sammanfattning av inkomna synpunkter finns i samrådsredogörelsen. Efter samrådet har ändringar och tillägg gjorts i planhandlingarna.

Granskning av planförslaget

Det omarbetade planförslaget ställs ut för att granskas från 2019-10-07 till och med 2019-10-21. Handlingarna finns tillgängliga på följande platser:

  • Miljö- och Byggnadsnämndens expedition, Stadshuset, Ronneby
  • Ronneby Stadsbibliotek

Detaljplanen hittar du också digitalt på http://www.ronneby.se/karossen5länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du är välkommen att ringa planarkitekt Peter Robertsson, 0457-61 82 16 eller stadsarkitekt Helena Revelj på 0457-61 82 27 eller, om Du vill ha mer information. Du kan även skicka e-post till mbf@ronneby.se.

Lämna synpunkter och förslag

Har Du synpunkter på planförslaget ska de framföras skriftligt till:

Miljö- och byggnadsnämnden
Stadshuset
372 80 Ronneby.

Observera att Ditt yttrande kan skickas med e-post till mbf@ronneby.se. Märk meddelandet med diarienummer: 2018/183.

Senast 2019-10-21 ska synpunkterna ha inkommit till expeditionen.

Den som inte har framför sina synpunkter skriftligt senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster, arrendatorer med flera om innehållet i denna skrivelse.

Miljö- och byggnadsnämnden