Kungörelse och inbjudan till samråd gällande detaljplan för Hoby 19:1 m.fl.

Kommunstyrelsen har upprättat ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Hoby 19:1 i den norra delen av Sanden i Bräkne Hoby, Ronneby kommun. Detaljplanens syfte är att i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) skapa en ny byggrätt för en naturnära förskola i stadsdelen Sanden i Bräkne-Hoby. Vidare syftar detaljplanen till en placering och utformning av förskolan som på ett övergripande sätt anpassas till de topografiska naturförhållandena på platsen.

Planen hanteras med ett standardförfarande och förslaget avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035 Öppnas i nytt fönster..

Förslaget ställs ut under tiden 2022-09-12 till och med 2022-10-02. Handlingarna finns tillgängliga på följande platser:

  • Stadshusets entréhall, Ronneby
  • Ronneby Stadsbibliotek

Detaljplanen kan också nås via www.ronneby.se/hoby19-1 Länk till annan webbplats..

Du är välkommen att ringa planarkitekt Peter Robertsson 0457-61 82 16 eller stadsarkitekt Helena Revelj på 0457-61 82 27, om Du vill ha mer information. Du kan även skicka e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se.

Lämna synpunkter och förslag

Har Du synpunkter på planförslaget skall dessa framföras skriftligt till:

Kommunstyrelsen
Stadshuset
372 80 Ronneby

Observera att Ditt yttrande kan skickas via e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se. Märk yttrandet med diarienummer: 2021/357.

Senast 2022-10-02 ska synpunkterna ha inkommit till kommunstyrelsen.

Den som inte skriftligen framför sina synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster, arrendatorer med flera om innehållet i detta brev.

Kommunstyrelsen