Artikeln publicerades 15 september 2020

Kungörelse: Kommunfullmäktige i Ronneby sammanträder på torsdag 2020-09-24 kl. 18:00 i Ronnebysalen

Kungörelse: Kommunfullmäktige i Ronneby sammanträer på torsdag 2020-09-24 kl. 18:00 i Ronnebysalen

Kommunfullmäktige i Ronneby kallas till sammanträde

Torsdagen den 24 september 2020, kl. 18:00 i Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby för behandling av följande ärenden:

Klicka här för att komma till websändningen av kommunfullmäktige.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1

2020-000015

Val av justerare

2

2020-000013

Medborgarförslag

3

2020-000345

Anhållan om entledigande från uppdrag som God man i Lantmäteriförrättningar, Monia Svensson (Rp)

4

2020-000385

Anhållan om entledigande från uppdraget som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden, Johannes Thernström (M)

5

2020-000432

Anhållan om entledigande från uppdraget som ledamot i ABRI, Sanna Rydell (S)

6

2020-000388

Anhållan om entledigande från uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden samt ledamot i Miljö&Teknik AB och Ronneby Miljö&Teknik Energi AB, Catharina Christensson (S)

7

2020-000012

Frågor

8

2020-000424

Anmälan av interpellation från Peter Bowin (V) ställd till Teknik- fritid och kulturnämndens ordförande Anders Bromèe angående Nyttjanderättsobjekt/Minnessakerna i Silverforsens kaffestuga

9

2020-000364

Anmälan av interpellation från Peter Bowin (V) ställd till socialnämndens ordförande Therese Åberg (M) angående försörjningsstöd och bilinnehav.

10

2020-000344

Besvarande av interpellation från Peter Bowin (V) ställd till ordförande i vård- och omsorgsnämnden Anders Lund (M)

11

2020-000014

Interpellationer

12

2020-000361

Förslag till åtgärder för budget i balans 2020 och 2021, Vård och omsorgsförvaltningen

13

2019-000193

Begäran från äldrenämnden att på central nivå utreda formerna för personal för matservering på samtliga dagcentraler

14

2020-000186

Förlängning av tillägg till kommunstyrelsens reglemente

15

2020-000171

Ändring av riktlinjer när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner

16

2020-000170

Ändring av resepolicy för kommunkoncernen

17

2020-000279

Hantering av skötsel av kommunkoncernens fordon via socialt företagande

18

2020-000354

Förslag till bidragsregler 2021 - TFK

19

2020-000158

Kostnadsminskning/besparing Räddningstjänsten, redovisning av uppdrag från kommunstyrelsen 2020-04-07

20

2020-000112

Reviderat reglemente för Direktionen, Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge

21

2020-000058

Beslut om avgift vid utlämnande av allmänna handlingar från Kommunsamverkan Cura Individutveckling

22

2020-000332

Förslag om att omvandla en Fältsekreterare till Ungdomssekreterare

23

2020-000359

Infrastruktur till detaljplan för Karossen 1

24

2020-000353

Upphävande av tillstånd angående Ronneby kommuns hamnverksamhet har upphört

25

2020-000410

Nya lokaler för Flygtekniska programmet F17. Förslag

26

2019-000748

Höjda avgifter för Kulturskolans inriktningar

27

2020-000393

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2021

28

2020-000337

Återrapportering av särskilda uppdrag 2020/14. I syfte att höja kvalitén på den mat som kostverksamheten levererar så ges ett uppdrag att följa upp och utvärdera kostverksamhetens organisation samt göra en kundutvärdering av hur maten upplevs.

29

2020-000338

Återrapportering av särskilda uppdrag 2020/13. Undersök möjligheten att minska matsvinnet på skolorna genom att erbjuda elever och personal att köpa portioner av överbliven mat.

30

2020-000061

Redovisning av kommunalt partistöd 2019

31

2020-000213

Återrapportering från krisledningsnämnden 2020

32

2020-000069

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG - flytta hundhagen på Snäckebacken till Brunnsparken

33

2020-000256

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG - Miljöpris till KRIF

34

2019-000581

Besvarande av medborgarförslag - Inrättande av en kommunal fritidsbank

35

2019-000726

Besvarande av medborgarförslag - Cafeterian i stadshuset

36

2020-000002

Besvarande av medborgarförslag - att använda de elektroniska anslagstavlorna vid infarterna till viktig information till invånarna

37

2020-000143

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG - Portabelt dansgolv på Ronneby torg

38

2020-000433

Anmälan av motion från Nicolas Westrup (SD) och Carina Aulin (SD) om språktester inom vård och omsorg

39

2020-000011

Anmälan av motioner