Artikeln publicerades 6 maj 2020

Kungörelse: Kungörelse och inbjudan till samråd avseende förslag till ändring av detaljplan för Leoparden 6 m.fl.

Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till ändring av detaljplan för Leoparden 6 m.fl. i Ronneby kommun.

Syftet med ändring av detaljplanen är att möjliggöra förtätning av området genom uppförande av trygghetsboende och bostäder på fastigheten Leoparden 6. Planområdet omfattar också befintlig bostadsbebyggelsen på Leoparden 7 och Lejonet 3 samt delar av omgivande gaturum för att säkerställa befintliga kulturvärden och möjliggöra en god väganslutning till ny bebyggelse. Planen hanteras enligt utökat förfarande. Planförslaget avviker inte från översiktsplanen.


Detaljplanen ställs ut under tiden 2020-05-08 till och med 2020-05-31.

Handlingarna finns tillgängliga på följande platser:
• Byggnadsnämndens expedition, Stadshuset, Ronneby.
• Ronneby Stadsbibliotek.

Detaljplanen kan också nås via http://www.ronneby.se/leoparden6länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du är välkommen att ringa stadsarkitekt Helena Revelj på 0457-61 82 27 eller planarkitekt Jens Löfqvist, 0457-61 82 01, om Du vill ha mer information. Du kan även skicka e-post till mbf@ronneby.se.

Lämna synpunkter och förslag
Har Du synpunkter på planförslaget skall dessa framföras skriftligt till:
Miljö- och byggnadsnämnden Stadshuset
372 80 Ronneby


Observera att Ditt yttrande kan skickas via e-post till mbf@ronneby.se. Märk yttrandet med diarienummer: 2015/62.

Obs att Ditt yttrande kan skickas via e-post till mbf@ronneby.se. Märk yttrandet med diarienummer: 2015/62.

Senast den 31 maj 2020 skall synpunkterna ha inkommit till expeditionen.
Den som inte skriftligen framför sina synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.
Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster, arrendatorer m.m. om innehållet i denna skrivelse.


Miljö- och byggnadsnämnden