Artikeln publicerades 2 oktober 2019

Kungörelse och inbjudan till samråd för Rönnbäret 2 m.fl.

Kungörelse och inbjudan till samråd

Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för Rönnbäret 2 m.fl. i Ronneby kommun.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse som är kulturhistoriskt anpassad inom fastigheten Rönnbäret 2, som finns belägen i ett centralt och attraktivt läge i Ronneby tätort.

Detaljplanen hanteras med ett utökat planförfarande och avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

Förslaget ställs ut under tiden 2019-10-07 till och med 2019-10-28. Handlingarna finns tillgängliga på följande platser:

  • Miljö- och Byggnadsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby
  • Ronneby Stadsbibliotek

Detaljplanen kan också nås via http://www.ronneby.se/ronnbaret2länk till annan webbplats.

Du är välkommen att ringa planarkitekt Karolina Bjers 0457-61 82 05 eller stadsarkitekt Helena Revelj på 0457-61 82 27, om Du vill ha mer information. Du kan även skicka epost till mbf@ronneby.se.

Har Du synpunkter på planförslaget skall dessa framföras skriftligen till:

Miljö- och byggnadsnämnden
Stadshuset
372 80 Ronneby

Obs att Ditt yttrande kan skickas via e-post till mbf@ronneby.se. Märk yttrandet med diarienummer: 2017/209.

Senast den 28 oktober 2019 ska synpunkterna ha inkommit till expeditionen.

Den som inte skriftligen framför sina synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Samrådsmöte äger rum den 16 oktober 2019 i Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, klockan 18.00.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster, arrendatorer m.m. om innehållet i denna skrivelse.

Miljö- och byggnadsnämnden