Hantering av ärenden

Här kan du läsa mer om hur det går till när ett visselblåsarärende kommer in till kommunen. Visselblåsaren har mycket starkt skydd i lagen och får vara helt anonym om så önskas. Lagen tillåter inte att den som anmäler ett ärende utsätts för någon form av repressalier.

Organisation och roller

Visselblåsarfunktionen är placerad inom kommunledningsförvaltningen.
Digital rapporteringslösning tillhandahålls av kanslienheten i form av en e-tjänst. En arbetsgrupp bestående av kanslichef, kommunjurist, en representant från ekonomienheten och en representant från personalenheten ansvarar gemensamt för värdering av inkomna anmälningar och beslutar om fortsatt hantering. Rollerna är utsedda för att de är centralt placerade i kommunen och har kompetens att ta ställning till inkomna anmälningar.

Hantering av inkomna anmälningar

För inkomna anmälningar görs en bedömning om de faller inom visselblåsarfunktionens syfte. Om anmälan bedöms vara ett visselblåsarärende påbörjas en utredning. Då görs en bedömning om extern hjälp behöver anlitas för att genomföra hela eller delar av utredningen.
Utredningen syftar till att:

  • Utreda närmare vad anmälan avser
  • Värdera anmälans karaktär och allvarlighetsgrad
  • Utreda om anmälan är sakligt grundad och om behov finns av omedelbara åtgärder
  • Klargöra vilka ytterligare utredningar som kan/bör genomföras
  • Utgöra grund för en bedömning och en rekommendation om hur ärendet bör hanteras

Den som omfattas av anmälan ska medverka till att utredningen kan genomföras enkelt och effektivt genom att vara anträffbar och lämna efterfrågat material samt inte störa utredningen.
Det är viktigt att anmälarens identitet inte röjs eller eftersöks för anmälningar som lämnas anonymt. Anmälaren får inte uppleva en risk att bli utsatt för repressalier. De tekniska och organisatoriska lösningarna för visselblåsarfunktionen syftar till att begränsa tillgången till information som inkommit samt de eventuella upplysningar kring identitet som lämnats. Endast ett fåtal utsedda roller har åtkomst till uppgifterna.
Den som utpekas i anmälan har rätt att få reda på det och information ska ges när utredningen inte bedöms påverkas negativt. Informationen kan med fördel lämnas av närmaste chef eller på annat lämpligt sätt.
Alla utredningar utmynnar i en dokumenterad bedömning samt en eventuell rekommendation om vilka åtgärder som bör vidtas.

Polisanmälan

Om bedömning görs att det finns misstanke om brott ska en polisanmälan göras. I dessa fall sker fortsatt utredning inom ramen för polis- och/eller åklagarmyndighetens arbete och inte inom visselblåsarfunktionen.

Allmänna handlingar

Alla inkomna rapporter räknas som allmän handling men med uppgifter som skyddas av sekretess. Detta innebär att handlingen kan begäras ut, men att en sekretessprövning sker vid varje utlämning. Uppgifter som direkt eller indirekt kan identifiera vem en tipslämnare har alltid sekretesskydd. Tipslämnaren kan därför lämna sina kontaktuppgifter till visselblåsarfunktionen på ett skyddat sätt för att vid behov kunna få återkoppling kring vad som hänt med anmälan, såväl som för att kunna ställa frågor till tipslämnaren för att kunna utreda tipset på ett bättre sätt. Det är endast utsedda behöriga personer som får ha tillgång till kontaktuppgifterna. Tipslämnaren kan även välja att vara anonym men kan då inte få någon återkoppling.

Återrapportering

Visselblåsarfunktionens ärenden återrapporteras årligen till kommunstyrelsen och bolagsstyrelsen för Ronneby Miljö & Teknik AB i anonymiserad form. Återrapporteringen ger de förtroendevalda möjlighet till insyn i funktionen samt hur organisation och utredningsfunktion fungerat under året.