Omvärldsanalys

Ronneby kommun står, precis som alla andra kommuner, inför stora förändringar. Befolkningen åldras, näringslivet struktureras om, medborgarna ställer högre krav och människan blir mer individualiserad.

För att möta de förändringar som Ronneby kommun står inför togs en omfattande omvärldsanalys fram under 2015. Denna uppdateras succesivt och används i kommunens verksamhets-, budget- och målarbete.

Trender och utmaningar som lyfts fram som särskilt viktiga för Ronneby kommun har prioriterats och processats fram av förvaltningschefer, tjänstemän, nämndsordföranden och gruppledare från de politiska partierna.

Utgångspunkten har varit de femton övergripande trender som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram. Av dem har sex trender valts ut som förväntas påverka Ronneby starkast och som kommunen därmed måste förhålla sig till.

Trenderna är: Förändrade krav på välfärden, Generationsskifte, Ökad polarisering av inkomster, hälsa och åsikter, Ständigt uppkopplade medborgare med nya förväntningar, Ökad urbanisering och Ökad global sårbarhet.

Till varje trend finns ett antal utmaningar för kommunen. Trender och utmaningar berör hela kommunen och alla verksamheter måste fundera på hur de påverkar oss. Vad kan vi göra för att minska eventuell negativ påverkan eller förstärka en positiv trend?

För att Ronneby kommun ska kunna bedriva ett framgångsrikt strategiskt utvecklingsarbete är det viktigt att lyfta blicken och titta in i framtiden. Det är vår förhoppning att omvärldsanalysen utgör ett värdefullt underlag som ger Ronneby kommun bra förutsättningar att vara rustade för framtiden och ligga steget före.