Historia

Ronneby och dess omgivningar har gamla anor från järnåldern. Men staden blommade upp när Ronneby hälsobrunns helande vatten blev omtalat och Brunnsparken lockade till sig gäster från när och fjärran.

Det finns flera välkända fornminnen i trakten, bland annat Björketorpsstenen från 500-talet och guldgubbarna som hittades i närheten vid byn Västra Vång.

Blekinge tillhörde tidigt Danmark. Kyrkan i Ronneby började byggas på 1100-talet, och Ronneby var då danskt.

Ronneby blev stad och fick stadsprivilegier på 1200-talet. Under medeltiden hade den danska handeln med svenska Värend viktig betydelse för välståndet. Den handeln passerade Ronneby.

Läget i gränstrakterna var utsatt. År 1564 intog svenskarna Ronneby under ledning av Erik XIV. Då brändes Ronneby ner och många invånare höggs ihjäl, av historiker kallat "Ronneby blodbad".

1658 blev Ronneby svenskt och hårda tider stundade. 1680 anlade den svenske kungen Karl XI flottbasen Karlskrona några mil österut. Då flyttades Ronnebys stadsprivilegier dit. Också invånarna kommenderades att flytta till Karlskrona.

Ronneby överlevde emellertid. Under 1700-talet kom handel och hantverk tillbaka och de första industrierna började spira. I 1800-talets Ronneby fanns två huvudnäringar, industrin genom framför allt Kockums och hälsobrunnen, Ronneby Brunn.

I början av 1800-talet kom allt fler gäster till Ronneby Brunn. Brunnsvattnets helande blev omtalat.

Dock i april 1864 förstördes det mesta av Ronneby i en stor brand. De gamla medeltida gatustråken övergavs när staden byggdes upp igen och rätlinjiga gator som ännu kännetecknar centrum av Ronneby kom till stånd.

Bara området Bergslagen intill kyrkan klarade sig från branden. Där finns ännu de krökta gatorna och hus från 1700-talet kvar.

1882 blev Ronneby utnämnd till stad igen. Några år senare öppnades en smalspårig järnväg som förbättrade kommunikationerna både till hamnen fyra kilometer söderut och till andra Blekingestäder. Från hamnen gick ångare till Stockholm och Köpenhamn.

 

Förändringar i modern tid

Hotell Ronneby Brunn brann ner 1959 men byggdes snart upp igen, och är nu ett av sydsveriges största och mest välbesökta konferenshotell. Brunnsparken används flitigt av både ronnebybor och tillresande besökande. Särskilt sommartid är arrangemangen många i parken. Den utnämndes 2005 till Sveriges Vackraste Park och 2013 till Sveriges mest inspirerande park.

Under de senaste årtiondena har näringslivsprofilen i Ronneby förändrats avsevärt. Traditionella industrier som järnbruk och emaljeringsfabrik har försvunnit.

Lagret för Kockums emaljerade köksutrustning inrymmer numera Kulturcentrum med konsthallar och kulturskola.

I Ronneby finns idag framtidsinriktad utbildning och företagande inom informationsteknikens område. Teknikparken Soft Center nära den gamla Brunnsmiljön är välbekant för många.

I Ronneby kommuns centralarkiv finns mycket material som berättar om kommunens historia.

Mycket av Brunnsmiljön finns ännu kvar i Ronneby Brunnspark, bland annat Brunnskällan.