Revisionen

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommuner. För att kunna ge underlag till kommunfullmäktiges ansvarsprövning granskar revisionen årligen all verksamhet som bedrivs inom nämndernas och styrelsernas verksamhetsområden.

Revisionens ordförande
Jan-Anders Palmqvist (S)
jananders.palmqvist@ronneby.se

Det här är kommunal revision

  • varje kommun och region ansvarar för revisionen av sin verksamhet
  • den kommunala revisionen granskar på fullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt också för medborgarna
  • revisorerna är förtroendevalda och biträds av sakkunniga yrkesrevisorer
  • revisorerna prövar om verksamheten är ändamålsenlig och effektiv, om styrningen är tillräcklig och om räkenskaperna är rättvisande

Övergripande revisionsplan

Revisorerna ska pröva om:

  • Verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
  • Räkenskaperna är rättvisande.
  • Den interna kontrollen inom nämnderna är tillräcklig.

För att uppfylla kravet på årlig granskning av all verksamhet genomför revisorerna i Ronneby kommun en övergripande granskning. Revisorerna genomför tillsammans med sakkuniga träffar med samtliga nämnder, kommunstyrelsen och förvaltningarna.

I revisorernas årliga granskning ingår också den kontinuerliga bedömning av varje nämnds verksamhet, som sker genom revisorernas fortlöpande bevakning. I den löpande ekonomiska granskningen och i bokslutsgranskningen görs bedömningen om räkenskaperna är rättvisande och redovisas i särskild rapport.

Ett av de viktigaste resultaten av de samtal och intervjuer som har genomförts är den risk- och väsentlighetsanalys som revisorerna genomför med underlag av inhämtad information. Analysen bildar underlag till den revisionsplan som revisorerna arbetar efter.

Mer information om kommunal revision

Revisionsplan 2020PDF- Kommunrevisionen

Revisionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Sveriges Kommuner och Regioner