Revisionen

För att kunna ge underlag till kommunfullmäktiges ansvarsprövning ska revisorerna årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämnders och styrelsers verksamhetsområden.

Övergripande revisionsplan

Revisorerna ska pröva om:

• Verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

• Räkenskaperna är rättvisande.

• Den interna kontrollen inom nämnderna är tillräcklig.

För att uppfylla kravet på årlig granskning av all verksamhet genomför revisorerna i Ronneby kommun en övergripande granskning. Revisorerna genomför tillsammans med KPMG träffar med samtliga nämnder, kommunstyrelsen och förvaltningarna.

I revisorernas årliga granskning ingår också den kontinuerliga bedömning av varje nämnds verksamhet, som sker genom revisorernas fortlöpande bevakning. I den löpande ekonomiska granskningen och i bokslutsgranskningen görs bedömningen om räkenskaperna är rättvisande och redovisas i särskild rapport.

Ett av de viktigaste resultaten av de samtal och intervjuer som har genomförts är den risk- och väsentlighetsanalys som revisorerna genomför med underlag av inhämtad information. Analysen bildar underlag till den revisionsplan som revisorerna arbetar efter.