Hur fungerar en kommun?

En kommun är uppdelad i flera olika instanser som beslutar, styr, undersöker och utför det som bestämts.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. Man kan säga att det är kommunens motsvarighet till riksdagen. I kommunfullmäktige sitter folkvalda politiker som väljs vart fjärde år. Kommunfullmäktige består av 49 mandat. Det betyder att det finns 49 platser som fördelas mellan partierna utifrån valresultatet. 

För att få rösta i kommunalvalet ska man ha fyllt 18 år och vara skriven inom kommunen respektive landstinget/regionen. Utländska medborgare ska dessutom ha varit skrivna i landet i tre år.

Mandatfördelningen efter valet 2014

Moderata Samlingspartiet 9
Centerpartiet 5
Folkpartiet 2
Kristdemokraterna 1
Socialdemokraterna 17
Vänsterpartiet 3
Miljöpartiet de gröna 2
Sverigedemokraterna 8
Ronnebypartiet  2

Det behövs minst 25 röster för att få igenom ett förslag i kommunfullmäktige. Mandatfördelningen efter valet 2014 innebar att inget av de traditionella blocken av egen kraft kan få ihop 25 röster. De borgerliga partierna har gått samman och har då 19 mandat. Det innebär att de måste stödja sig på några röster från oppositionspartierna för att få igenom sina förslag.

Kommunstyrelse

Det är kommunfullmäktige som utser vilka politiska representanter som ska vara med i Kommunstyrelsen. I Ronneby är det 15 ledamöter i kommunstyrelsen. Det är de som förbereder ärenden som kommunfullmäktige sedan beslutar om. När kommunfullmäktige tagit beslut ser kommunstyrelsen till att beslutet genomförs.

Kommunstyrelsen är kommunens motsvarighet till regeringen. Ansvaret för kommunens ekonomi ligger på kommunstyrelsen som dessutom har ansvaret att kontrollera hur nämnderna arbetar.

Nämnder

I Ronneby finns det 9 nämnder utöver kommunstyrelsen. Två av dem är obligatoriska, liksom Kommunstyrelsen. Det är Valnämnden och Överförmyndarnämnden. De andra nämnderna har kommunfullmäktige tagit beslut om. Nämnderna är specialinriktade på ett visst område. Deras uppgift är att ta beslut i frågor inom det egna verksamhetsområdet. Se under rubriken Nämnder i vänstermenyn.

Förvaltningar

Till varje nämnd hör en förvaltning som ansvarar för den verksamhet och service som nämnden beslutar om. Två av förvaltningarna - Kommunledningsförvaltningen och Tekniska förvaltningen - lyder direkt under kommunstyrelsen.