Socialförvaltningen

Socialförvaltningen ansvarar för kommunens individ- och familjeomsorg och funktionsstöd .

Socialförvaltningen ansvarar för omsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Förvaltningen är även tillstånds- och tillsynsmyndighet för serveringstillstånd. Nedan följer exempel på vad som ryms inom förvaltningens ansvarsområde.

Funktionsstöd

Förvaltningschef
Birgitta Ratcovich
Telefon: 0457- 61 82 15
birgitta.ratcovich@ronneby.se

• Bostad med särskild service
• Personlig assistans
• Korttidsverksamhet
• Kontaktperson
• Daglig verksamhet och sysselsättning

Individ- och familjeomsorg

• Utrednings- och behandlingsinsatser för barn/ungdomar och deras föräldrar
• Försörjningsstöd
• Missbruks- och beroendevård
• Våld i nära relationer

Protokoll