Personalenheten

Personalenheten ansvarar för samordning av personalfrågor och löneadministration.

Enhetens övergripande mål är att aktivt stötta cheferna inom kommunen i att nå målen i sina verksamheter, i en god personalpolitisk anda. Personalenheten genomför också olika utbildningsinsatser och utvecklar metoder för att mäta och följa upp verksamheten inom det personalpolitiska området.

Personalchef
Kristina Wramsby
Telefon: 0457- 61 80 25
kristina.wramsby@ronneby.se

Personalenhetens fyra delmål är:

  • att genomföra olika utbildningsinsatser gentemot chefer och medarbetare inom enhetens olika ämnesområden
  • att verka i kommunens organisation för en attraktiv arbetsgivare
  • att verka i organisationen för en tydlig och lättbegriplig relation mellan arbetsgivare och arbetstagare
  • att utveckla metoder och verktyg för att mäta och följa upp verksamheten inom det personalpolitiska området