Äldreförvaltningen

Äldreförvaltningen erbjuder stöd och hjälp till kommunens äldre invånare.

Grundläggande för äldreomsorgen är att erbjuda möjligheten att leva och bo självständigt med meningsfull och aktiv tillvaro. Detta sker inom ramen för socialtjänstlagen. Ingen ska flytta mot sin vilja. Hemtjänsten medverkar till att kommunens äldre invånare ska kunna tryggt bo kvar i sitt ordinära boende. Detta innebär att man kan få insatser som är individuellt anpassade till skälig levnadsnivå.

Förvaltningschef Äldreförvaltningen
Catherine Persson
Telefon: 0457-61 83 22
catherine.persson@ronneby.se

För den som inte kan uppnå skälig levnadsnivå och trygghet i det ordinära boendet finns särskilt boende. Särskilt boende finns i varje kommundel. En del av platserna har inriktning mot demens.

Kommunen erbjuder dagverksamhet för personer med demenssjukdom samt öppen dagverksamhet. Med öppen verksamhet menas att man kan vistas på dagverksamheten utan föregående biståndsbeslut.