Förvaltningar & nämnder

Förvaltningar

I Ronneby kommun finns teknik-, fritid- och kulturförvaltningen, kommunledningsförvaltningen, miljö- och byggnadsförvaltningen, socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen samt vård- och omsorgsförvaltningen. Här hittar du information om vad de olika förvaltningarna arbetar med. Du ser hur den kommunala förvaltningen är uppbyggd och vem som har ansvar för vad. 

Ronneby kommun är organiserad i sju förvaltningar och förutom kommunfullmäktige och kommunstyrelsen även i sju nämnder. Här får du veta mer om vilken nämnd som tar beslut om till exempel detaljplaner eller vilken förvaltning ansvarar för underhåll av gator och torg.

Nämnder

Förutom kommunfullmäktige och kommunstyrelsen finns ett antal nämnder. Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter.

I Ronneby kommun finns följande nämnder: Teknik-, fritid- och kulturnämnden, Miljö- och byggnadsnämnden, Utbildningsnämnden, Valnämnden, Socialnämnden, Vård- och omsorgsnämnden och Överförmyndarnämnden.

Vill du veta vilka politiker som sitter i nämnderna kan du söka fram det på sidan "Ärenden, handlingar & förtroendevalda".

Kontaktuppgifter till ordförande i respektive nämnd hittar du på nämndernas sidor med protokoll och mötestider.

Nämnderna:

  • ansvarar för det dagliga arbetet inom kommunen
  • förbereder ärenden som ska beslutas av fullmäktige
  • genomför beslut som fattas i fullmäktige

I praktiken är det inte politiker utan tjänstemän som utför det dagliga arbetet i nämnderna. Arbetsuppgifterna kan vara att ge byggnadslov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att organisera äldreomsorgen. Eftersom kommunerna själva bestämmer vilka nämnder de behöver kan det variera en del vilka nämnder som finns mellan kommunerna.