Det här gör Ronneby kommun

Oavsett om man har ett fast elpris eller inte, så behöver vi alla hjälpas åt att sänka vår energianvändning. Inom den kommunala verksamheten görs en rad olika insatser som du kan läsa mer om nedan.

- Nu har vi i flera månader arbetat med energifrågan på ett fokusserat och kommunövergripande sätt. Många åtgärder är vidtagna, men vi är inte i mål ännu. Vi behöver alla hjälpas åt för att minska vår elförbrukning även fortsättningsvis, säger Carl-Martin Lanér.

På uppdrag av den politiska ledningen gör de kommunala verksamheterna fortlöpande inventeringar av energiintensiva processer inom den egna organisationen. Så undersöks till exempel vilka anläggningar som förbrukar mycket energi och vilka åtgärder som kan vidtas för att både på kort och lång sikt minska energianvändningen.

− Små insatser ger stor effekt. Därför ser Ronneby kommun över energianvändningen i hela den kommunala organisationen. Tillsammans kan vi göra stor skillnad utan större uppoffringar. Vi undersöker hur vi kan minska vår energianvändning och hur vi kan energieffektivisera för att undvika eventuella bristsituationer. Samtidigt planerar vi för en rad förstärkningsinsatser så att vi kan fortsätta bedriva samhällsviktig service om elen skulle behöva stängas av under vissa perioder, säger kommundirektör Carl-Martin Lanér.

Detta gör Ronneby kommun för att effektivisera sin elanvändning

 • Fortlöpande inventering av energianvändningen inom alla kommunens verksamheter
 • Fastighetsenheten genomför nattrondering för att identifiera fastigheter där t.ex. belysning står på onödigt under natten
 • Belysning i Stadshuset släcks efter kl. 23, dock ej vid entréer och tänds närvarostyrd
 • Styrgrupp av ledande politiker och tjänstemän samarbetar kring prövningen av energikrävande anläggningar
 • Vardagsförbrukning inom kommunala verksamheter uppmärksammas och åtgärder rekommenderas internt
 • Prioriteringsarbete tillsammans med andra myndigheter inom ramen för t.ex. styrel Länk till annan webbplats.
  Kommunfullmäktige har antagit ett energieffektiviseringsprogram inom alla kommunala verksamheter inkl. bolag med målet att spara in 15 % på 2019-2021 års medelsförbrukning från och med 2023 - läs beslutet här Länk till annan webbplats.
 • Eldrivna bastu i kommunala anläggningar, t.ex. simhallen stängs från 1 oktober med vissa undantag för bokade sällskap t.ex. vid Karlsnäsgården. Med detta minskar elförbrukningen med 91 000 kWh/år.
 • Checklista för arbetsplatser att identifiera möjligheter att spara el tillsammans
 • Informationsinsatser till näringsidkare och föreningsliv med fokus på energibesparingsmöjligheter och styrel
 • Investeringsbeslut kring byte till ledbelysning inom kommunala fastigheter beräknas leda till minskad elbehov med 800 000 kWh årligen
 • Budgetsatsning 2023 byte till ledbelysning gatlyktor som beräknas minska elförbrukningen med 70 %
 • Pågående energieffektiviseringsåtgärder inom olika verksamheter (exempel):
  • Sänka tvättemperaturen från 90 grader till 60 grader
  • Ny LED-belysning installerad i Ronneby idrottshall
  • Projektanställd teknisk förvaltare inom Ronnebyhus arbetar med energieffektivisering
  • Uppdaterade rutiner för släckning av belysning vid arbetsdagens slut inom utbildningsförvaltning
  • Justeringar inom VA-verksamheten i syfte att spara energi
  • Kostverksamheten arbetar med "Tips som sparar energi" framtagna för storköksverksamhet
  • Fortsatt utbyggnad av solceller på våra fastigheter
  • Barnen på förskolan Hulta genomför energimöten och har egna energivaktmästare

Dessutom samverkar Ronneby kommun genom Länsstyrelsen Blekinge med övriga kommuner i länet och andra relevanta myndigheter för att tillsammans kunna förebygga eventuella bristsituationer längre fram. Dialog förs även med det lokala närings- och föreningslivet där t.ex. informationsinsatser om energieffektivisering, olika stödinsatser och frågor om styrel står i fokus just nu.

Utomhusbelysning

Den största andelen av kommunens utomhusbelysning utgörs av gatubelysning samt belysning av allmän plats. Redan idag används energieffektiva lampor på många ställen och el- och energianvändningen är relativt låg. Belysningen är viktig för framkomlighet, säkerhet, trygghet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och därför görs inga tidsändringar för denna typ av belysning i nuläget. Under 2023 genomförs en satsning som ska skynda på byte till ledbelysningen som beräknas minska elförbrukningen ytterligare med 70 %.