Artikeln publicerades 7 oktober 2022

Små insatser kan göra stor skillnad

Vi står inför en utmanande vinter med höga elkostnader. Oavsett om man har ett fast elpris eller inte, så behöver vi alla hjälpas åt att sänka vår energianvändning. Inom den kommunala verksamheten har det startats upp ett arbete med målet att minska elförbrukningen väsentligt.

– Även om Ronneby kommun har ett fast elpris under hela 2022, så är det nödvändigt att se över vår förbrukning nu och göra justeringar så fort som möjligt. Vi behöver alla hjälpas åt för att spara el både på kort och på lång sikt, säger kommundirektör Carl-Martin Lanér.

På uppdrag av den politiska ledningen gör de kommunala verksamheterna en inventering av energiintensiva processer inom den egna organisationen. Så undersöks till exempel vilka anläggningar som förbrukar mycket energi och vilka åtgärder som kan vidtas för att både på kort och lång sikt minska energianvändningen. En styrgrupp av ledande politiker och tjänstemän samarbetar kring prövningen av energikrävande anläggningar.

Små insatser kan göra stor skillnad

– Små insatser kan göra stor skillnad. Vi tittar noga på energiförbrukningen och effektiviseringsmöjligheterna. I vissa fall är det enkla åtgärder som kan hjälpa till att minska elförbrukningen utan att påverka samhällsservicen negativt och då ska vi självklart göra det. I andra fall behöver vi väga för- och nackdelarna väldigt noga, säger Carl-Martin Lanér.

Målsättning är att sänka elförbrukning inom den kommunala verksamheten väsentligt, konkreta politiska beslut kommer att tas i närtid. I detta finns både ett kortsiktigt perspektiv att förebygga eventuella bristsituationer under vinterhalvåret och ett långsiktigt perspektiv där Ronneby kommun arbetar mot målet att bli Sveriges första hållbara kommun.

– Det finns anläggningar eller processer som förbrukar mycket energi, men är nödvändiga för att vi ska kunna fortsätta bedriva en god och säker samhällsservice i Ronneby kommun. Det gäller t.ex. uppvärmning av våra förskolor och vård- och omsorgsboende eller matlagningen i de kommunala köken. Här finns vissa effektiviseringsmöjligheter genom att fler blir medvetna om hur vi kan nyttja elen på ett smart sätt. Däremot är det inte aktuellt att barn eller äldre ska behöva frysa, säger kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson.

Ett viktigt steg för att nå målet är att alla hjälps åt. Man kommer väldigt långt med enkla åtgärder som att släcka lampan när man lämna kontoret, stänga av datorn när arbetsdagen är slut, fylla diskmaskinen helt eller att vädra korta stunder.

– Vi planerar att synliggöra elförbrukningen på våra olika arbetsplatser så att man ser effekten av de egna ansträngningar och vet att man är på rätt väg. Sedan är vi medvetna att möjligheterna ser olika ut i våra verksamheter att kunna påverka elförbrukningen. Så målet gäller hela kommunkoncernen och därför är det viktigt att alla medarbetare involveras, säger Carl-Martin Lanér.

ronneby.se/sparael hittar du löpande mer information om det arbetet som görs inom den kommunala organisationen och flera tips vad du själv kan göra för att minska energiförbrukningen.

Varje kilowattimme räknas

Energimyndigheten har nyligen startat en kampanj som ska motivera att minska den egna energianvändningen.

Vi behöver alla bidra till att minska vår elanvändning, och valen vi gör idag kan påverka hur situationen ser ut imorgon. Varje liten förändring gör stor skillnad i det stora hela, om vi hjälps åt. För nu räknas varje kilowattimme. Det spelar lika stor roll vad du gör hemma som vad du bidrar med på jobbet. Rekommendationerna är enkla, men effektiva.


Tips, råd och rekommendationer hittar du på Energimyndigheten webbsida Länk till annan webbplats..