Miljöbokslut 2021

Miljöbokslutet är en årlig uppföljning av miljöarbetet i kommunen vilket styrts av Miljöprogram för Ronneby kommun 2017-2020 (förlängt till 2021).

Miljöprogrammet består av 5 fokusområden: Klimat, Giftfri miljö, Hållbar bebyggelseutveckling, Friskt vatten och Biologisk mångfald. En sammanfattning av miljöbokslutet finns i texten nedan och en fullständig version av Miljöbokslut 2021 (pdf 1,8 MB) Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster. här. Obs! Det här dokumentet är inte fullt ut tillgänglighetsanpassat på grund av tabeller. Kontakta någon av kontaktpersonerna för sidan om du har problem att läsa filen.

Klimat

Ronneby kommuns övergripande målsättningar är att kommunen som organisation ska bli fossilbränslefri till 2025 och kommunen som geografiskt område ska bli fossilbränslefri till 2030. 2035 ska det inte ske några nettoutsläpp av växthusgaser i kommunen som geografiskt område.

Klimatförändringen är ett faktum och beror huvudsakligen på att vi människor släpper ut koldioxid och andra växthusgaser. Den globala medeltemperaturen för 2020 var 1,2 grader varmare jämfört med perioden 1850-1900, vilket är en snabb ökning. För att temperaturökningen ska vara möjlig att begränsa till under två grader behöver de globala växthusutsläppen mer än halveras till 2050 och vara nära noll före år 2100. Ronneby kommun har högt ställda mål när det gäller minskning av klimatutsläppen. Det innebär att en kraftig omställning av vårt samhälle behöver göras. Mycket av de åtgärder som genomförs för att minska klimatpåverkan bidrar även positivt, som en bättre luftkvalitet och mindre kostnader genom energieffektivisering.

Effekterna av covid-19 under 2020-2021 har lett till färre resor till möten och till och från arbetet, vilket i sin tur leder till minskad klimatpåverkan. Det har även blivit ett stort genomslag av digitala hjälpmedel för många anställda och elever. Många möten sker digitalt och ny teknik i flera av salarna i Stadshuset möjliggör digitala möten. Digital signering har fått stor spridning, fler tjänster i E-tjänstportal har tillkommit och förtroendevalda har fått Ipads vilket minskar på antalet utskrifter.

Vid byte av fordon väljs fordon som går på förnyelsebara drivmedel. Kommunen har en miljöbil- och cykelpool för anställda. Klimatbelastning från måltider har minskat och KliMATlådan har införts, vilket gör att maten kan säljas istället för att slängas. Kommunen uppmärksammar Earth Hour och Mobilitetsveckan, samt samverkar genom Klimatsamverkan Blekinge. Vid byggnation genomförs energieffektiviserande åtgärder och energioptimering. Ljusarmatur för gator och väger byts ut till LED. För att anpassa samhället till ett förändrat klimat finns alltid dagvattenlösningar med i större ombyggnadsprojekt och även installation av gröna tak. Kommunen har under 2021 antagit program för klimat och energi och en hållbarhetsstrategi. En ny resepolicy infördes 2020.

Utmaningar

Klimatarbete består av två delar, dels att begränsa klimatpåverkan och dels att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Den största andelen utsläpp av koldioxidekvivalenter i kommunen kommer från transportsektorn och består till största del av koldioxidutsläpp från personbils-transporter och militära transporter. För att lyckas nå Ronnebys mål om att kommunen som geografiskt område ska bli fossilbränslefritt behövs både ett förändrat resebeteende och en förändrad fordonsflotta hos invånare och företagare. Det är svårt att mäta de koldioxidutsläpp som sker till följd av vår konsumtion. Modeller som Naturvårdsverket har över konsumtionsbaserade koldioxidutsläppshalter visar att två tredjedelar av våra utsläpp sker utanför Sverige och enbart en tredjedel sker i Sverige, eftersom mycket av det vi konsumerar har producerats i andra länder.

Giftfri miljö

I Ronneby kommun ska miljön vara hälsosam och ingen ska exponeras för ämnen i en nivå att det kan vara skadligt.

Vi människor och naturen utsätts för farliga ämnen som sprids när varor, kemiska produkter och material tillverkas, används och blir till avfall. Spridningen av farliga ämnen behöver förebyggas och minska för att skydda människors hälsa och den biologiska mångfalden.
Ronneby kommun har gjort flera goda insatser för en giftfri miljö. Vid byggnation görs medvetna materialval genom att ställa krav enligt SundaHus materialdatabas. Ekologiska livsmedelsinköp har ökat, även om det har varit viss begränsning av tillgång på ekologiska livsmedel under covid-19. Förskolorna har genomfört en handlingsplan för giftfri förskola och har t ex bytt ut äldre skumgummimadrasser som kan innehålla skadliga kemikalier.

Strandstädning har gjorts för fjärde året i rad av en del av kuststräckan på öar i skärgården i samarbete med Blekinge Arkipelag. En dagvattenpolicy finns och dagvattenlösningar finns i större ombyggnadsprojekt.

Läkemedelsrening av avloppsvatten är utbyggd i full skala på Bräkne-Hobys reningsverk och har som målsättning 80 % reduktion av läkemedelsrester. En förstudie om hur man kan rena läkemedelsrester på Rustorps avloppsreningsverk är genomförd. Ronneby MiljöTeknik arbetar kontinuerligt på att fasa ut farliga kemikalier och byta dem mot mer miljövänligare kemikalier och är ISO 14 000 certifierade.

Ronneby kommun har upphandlat mobiltelefoner och arbetskläder till omsorgen och kosten där man ställt krav på återvinning och återbruk, vilket kan minska användandet av kemikalier vid tillverkning genom att produkterna kan användas en längre tid.

Utmaningar

Miljöövervakningsdata från Blekinge ger en klar indikation på att halterna av metaller som bly, arsenik, krom och nickel ofta är förhöjda i ytvatten och grundvatten. Dessutom påvisas bland annat klorerade lösningsmedel och förbjudna såväl som tillåtna bekämpningsmedel. Kvicksilver utgör ett generellt problem i södra Sverige, till stor del på grund av atmosfärisk deposition. Höga halter av perfluorerade ämnen (PFAS) i grundvattnet i Kallinge är en utmaning och forskning pågår nationellt och internationellt.

Konsumenters och producenters kunskap om kemikalier måste höjas. Forskning visar på allt starkare samband mellan folksjukdomar och påverkan från industrikemikalier som man utsätts för i låga doser under lång tid.

Hållbar bebyggelseutveckling

Ronneby kommun ska ha en långsiktigt hållbar bebyggd miljö där luften är ren och strålmiljön säker. Vår bebyggda miljö ska fylla människors och samhällets behov, erbjuda bra livsmiljöer och bidra till en hållbar utveckling. Hur vi bor och lever påverkar miljön på många sätt, exempelvis när vi värmer våra bostäder, reser till arbete och fritidsaktiviteter eller sorterar vårt avfall.

Ett samverkansområde för tätortsluftmätningar finns för kommunerna i Blekinge. Luftmätningar har löpt på under året i samverkan med övriga kommuner i länet. På lång sikt kan man se att luftkvaliteten har förbättrats, men trots det orsakar luftföroreningar bland annat hjärt- och kärlsjukdomar och försämrad lungfunktion hos människor. Någon nedre gräns för luftföroreningars effekt på människors hälsa har inte kunnat fastställas. I en rapport som publicerades under 2018 uppskattades antalet dödsfall i Sverige under 2015 till följd av luftföroreningar till 7 6001. Blekinge har, på grund av sitt geografiska läge, stor intransport av luftföroreningar från andra länder och internationell sjöfart.


Totalt finns det 117,8 km gång- och cykelvägar i Ronneby kommun. En åtgärdsvalstudie (ÅVS) för en cykelbana för sträckan Ronneby-Listerby är utförd av Trafikverket i samarbete med Ronneby kommun, vilket ligger i linje med ett sammanhängande cykelnät enligt Blekinge cykelstrategi.
Samtliga villor och fritidshus har fått fyrfackskärl för hushållsavfall och materialåtervinningen har ökat.


En mätning av radon har genomförts för samtliga skolor och förskolor i Ronneby. Ronneby kommun har tillsammans med Energikontor Sydost i samverkan med övriga kommuner, kommunala fastighetsbolag och Regionen tagit fram en Byggmanual för Hållbart byggande i Blekinge inom projektet Energisamverkan Blekinge.

Utmaningar

Ytterligare åtgärder krävs för att förbättra infrastrukturen och specifikt sådan som minskar miljöpåverkan. Det är viktigt att redan vid planering prioritera gång- och cykelvägar och kollektivtrafik framför bilvägar och att ordna säkra cykelparkeringar.

[1] Quantification of population exposure to NO2, PM2,5, and PM10 and estimated health impacts. IVL Svenska miljöinstitutet, No. C 317, 2018.

Friskt vatten

I Ronneby kommun är våra vatten skyddade och brukas på ett hållbart sätt.

Övergödning orsakas av för höga halter av kväve och fosfor i marken eller vattnet. I havsmiljön orsakar övergödning bland annat algblomning, grumligt vatten, minskade tångbälten och förändrad artsammansättning. I värsta fall uppstår syrebrist på bottnarna. En del sjöar och vattendrag är också drabbade vilket kan resultera i algblomning och förändrad artsammansättning. På land trängs arter som trivs i näringsfattiga miljöer undan. Cirka 82 procent av Blekinges kontrollerade sjöar och vattendrag når målet god status för näringsämnen och allt kustvatten bedöms ha måttlig eller otillfredsställande status för näringsämnen. Av länets samlade utsläpp kommer lika mycket fosfor från enskilda avlopp som från den antropogena (påverkad av människan) delen av jordbrukets utsläpp. Fosforutsläppen från länets kommunala reningsverk är hälften så stort som utsläppen från enskilda avlopp (1999-2011). Det visar att kommunernas kontroll av att enskilda avlopp uppfyller ställda krav är mycket viktigt. I Blekinge märks påverkan främst i havet och i våra kustvatten där övergödningen är fortsatt allvarlig.

Nästan en tredjedel av Ronneby kommuns yta utgörs av hav. Vierydsfjorden, Kålfjärden och Västra fjärden har otillfredsställande ekologisk status. Övrigt kustvatten har måttlig ekologisk status. För kemisk status så uppnås inte god kemisk status för havet.


85-90 procent av kommuninvånarna försörjs med kommunalt vatten och avlopp och resterande andel har enskild vatten- och avloppsförsörjning. Det fanns vid slutet av 2016 cirka 4 450 enskilda avlopp varav hälften av dem bedöms som undermåliga.


En vattenförsörjningsplan är framtagen och beslutad av KF 2018-08-30. Arbete pågår med att ta fram föreskrifter för fastställda vattenskyddsområden. Ronneby Miljö och Teknik AB har kontinuerligt kampanjer och information till konsumenter för att medvetandegöra konsumenter vikten av att använda dricksvattnet till rätt ändamål.


RonnebyHus genomför vattenbesparande åtgärder i 500 lägenheter. Det förväntas ge en besparingseffekt på 20 % på vattenförbrukningen.

Utmaningar

De pågående klimatförändringarna kommer att leda till förändrad nederbörd, temperatur och vattenkvalitet. Det riskerar att påverka både dricksvattenförsörjningen och den biologiska mångfalden i vattendragen.

De höga halterna av perfluorerade ämnen (PFAS) i grundvattnet i Kallinge är en utmaning och forskning pågår nationellt och internationellt.

Biologisk mångfald


I Ronneby finns en mångfald av växter och djur som lever i en mosaik av olika miljöer, från odlad mark, skogar till våtmarker och vattendrag, sjöar och hav. Många arter och naturtyper utvecklas negativt och riskerar att försvinna på sikt. Det beror på att landskapen blivit alltmer fragmenterade och att äldre brukningsmetoder inom jord- och skogsbruk som gynnade många arter har blivit sällsynta. Att lyckas behålla en biologisk mångfald är avgörande för att ekosystem ska fungera och leverera ekosystemtjänster som att rena vatten och luft, lagra kol och pollinera våra grödor. Utan många olika arter med skilda funktioner är risken stor att nyttjandet av naturresurser, klimatförändringar och annan påverkan skadar ekosystemens förmåga att leverera dessa tjänster. Biologisk mångfald främjar även folkhälsan då många natur- och kulturmiljöer är viktiga områden för rekreation och friluftsliv.


Länsstyrelsen i Blekinge har tagit fram ett underlag för arbetet med grön infrastruktur. Detta innebär en kartläggning av ekosystem och dess nätverk, samt hur dessa kan verka för människors välbefinnande. Grön infrastruktur ska integreras i samhällsplaneringen samt vara ett underlag för prioriteringar av insatser inom naturvården.


Under 2020 beslutade Länsstyrelsen att bilda naturreservatet Ronneby blåmusselbankar i Ronneby och Karlskrona kommuner, vilket senare blivit överklagat.
Teknik, fritid och kulturförvaltningen genomför ett LONA- projekt (lokal naturvårdssatsning med bidrag från Naturvårdsverket) för att gynna pollinatörer. Omställning i skötsel av grönytor i kommunen har gjorts vilket kan öka den biologiska mångfalden i stadsmiljö. LONA-projektet ”Vad skulle göra Bräkneån och Listerbyån bättre?” är pågående. Ronneby kommuns ansvarsarter tjockskalig målarmussla och hårklomossa kan på sikt gynnas av projektet.


Utmaningar

För den biologiska mångfalden finns utmaningar om att samtidigt som bioekonomin stärks utveckla ett hållbart skogsbruk, minska förlusten av biologisk mångfald, hindra utbredningen av invasiva arter samt öka restaureringen av våtmarker. Ekosystemtjänster behöver tas tillvara och integreras vid planering, byggande och förvaltning i urbana miljöer.