Föreläsning "Vad är biologisk mångfald?"

I Ronneby finns en mångfald av växter och djur som lever i en mosaik av olika miljöer, från odlad mark, skogar till våtmarker och vattendrag, sjöar och hav. Många arter och naturtyper utvecklas negativt och riskerar att försvinna på sikt. Att lyckas behålla en biologisk mångfald är avgörande för att ekosystem ska fungera och leverera ekosystemtjänster som att rena vatten och luft, lagra kol och pollinera våra grödor. I samband med Earth Hour 2022 anordnar Ronneby kommun en digital föreläsning om biologisk mångfald.

När: Tisdagen 22 mars 2022 kl 18.00-19.30

Plats: Digital föreläsning via Teams Klicka här för att ansluta till mötet Länk till annan webbplats.

I denna föreläsning kommer Urban Emanuelsson, som tidigare varit chef för Centrum för Biologisk mångfald vid Sveriges Lantbruksuniversitet, att förklara begreppet med hjälp av exempel bl a från Blekinge, och ge praktiska exempel på hur vi som privatpersoner kan vara med och vända den negativa trenden. Hur skogs- och jordbruket kan hjälpa till kommer också att tas upp. Även exempel på projekt där klimathotet och hotet mot den biologiska mångfalden kan bekämpas samtidigt kommer att beskrivas.

Dvärgfladdermöss inne i en trädstam

Dvärgfladdermuskoloni med ca 50 honor. Varje individ äter ca 1000-2000 insekter per natt, ofta skadeinsekter och stickmygg.

Förlusten av biologisk mångfald på jorden under det senaste århundradet är likvärdig med klimathotet mot vår värld. Kanske är denna förlust en ännu större miljökris för jorden än den skenande växthuseffekten. För allmänheten är det pågående hotet mot den biologiska mångfalden ofta inte så uppenbart som klimathotet. Vi måste därför kraftigt öka våra ansträngningar för att vända den negativa trenden för den biologiska mångfalden. Vi behöver också jobba med att restaurera den biologiska mångfalden i vårt landskap. En fungerande biologisk mångfald är t ex avgörande för vår livsmedelsförsörjning.

En flock kor i en naturbeteshage vid havet

Naturbetesmark på Björnön i östra delen av Blekinge. Tack vare kornas bete skapas här en mycket artrik flora och en miljö som är livsviktig för många flyttfåglar.

En mörk humla flyger framför en växt

Mörk jordhumla som är en viktig pollinerare av både vilda och odlade växter.