Renhållningsordning

En man håller ett barn i famnen som sopsorterar.

Renhållningsordning är samlingsnamnet för kommunens avfallsplan och avfallsföreskrifter. Avfallsplanen beskriver avfallsmängder, mål samt stategier för att minska avfallets mängd och farlighet. Föreskrifterna för avfallshantering innehåller bestämmelser om hur avfallet i kommunen ska hanteras.

Avfallsplan

Avfallsplan Ronneby kommun 2023 - 2031 syfte är att förebygga avfall, minimera mängden avfall och utveckla hanteringen av det avfall som trots det uppstår i Ronneby kommun. Planen innehåller fyra fokusområden med mål och aktiviteter samt de uppgifter som krävs enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall (NFS 2020:6).

Avfallsplanen finns tillgänglig här. Pdf, 1.3 MB.

Föreskrifter om avfallshantering

Avfallsföreskrifterna ska beslutas av kommunfullmäktige efter utställning och samråd enligt 15 kap. 42 - 44 §§ MB.

Ronneby kommun bjuder härmed in till samråd om Föreskrifter om avfallshantering för Ronneby kommun. Samrådstiden pågår från den 17 juni till den 17 september 2024.

Föreskrifterna finns tillgänglig här Pdf, 510.5 kB..

Du lämnar dina synpunkter skriftligt till kommunstyrelsen@ronneby.se ange ”diarienummer KS2024/269” i ämnesraden eller Kommunstyrelsen, Stadshuset, 372 80 Ronneby.