Strategiskt miljöarbete

Hållbarhetsstrategi för Ronneby kommun

I Ronneby är vi bra på miljö- och klimatarbete! Vi har höga ambitioner och har som mål att bli Sveriges första hållbara kommun. Hållbarhetsstrategi för Ronneby kommun 2022–2025 Pdf, 1.1 MB. har tagits fram för att säkerställa att vi inom kommunkoncernen arbetar tillsammans för en hållbar framtid för alla som bor, lever och verkar i Ronneby kommun idag och i framtiden. Strategin utgår från en tydlig politisk vision och inriktning om att Ronneby kommun ska vara en hållbar kommun.

Hållbarhetsbokslut

Ronneby kommun har gjort sitt första hållbarhetsbokslut 2022 Pdf, 1.8 MB.. Hållbarhetsbokslutet visar på det samlade hållbarhetsarbetet i kommunkoncernen utifrån hållbarhetsstrategin. Hållbarhetsbokslutet ersätter tidigare miljöbokslut och folkhälsobokslut.

Program för klimat och energi

Syftet med programmet för klimat och energi är att utifrån nationella och internationella beslut samt egna åtagande ange en riktning för Ronneby kommuns arbete med klimat- och energifrågor. Program för klimat och energi Pdf, 1.7 MB. har en stark koppling till kommunkoncernens strategiska målområde Attraktiv och trygg livsmiljö för alla. Ronneby kommuns arbete med hållbar utveckling grundar sig på Agenda 2030.

Sveriges Ekokommuner

Ronneby kommun är medlem i Sveriges Ekokommuner Länk till annan webbplats. - Sveriges äldsta kommunnätverk för hållbar utveckling. Sveriges Ekokommuners verksamhet grundar sig på en vetenskaplig definition av hållbarhet. Hållbarhetsprinciperna lyder:

I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen för systematisk...

1... koncentrationsökning av ämnen från berggrunden Till exempel fossilt kol, olja och metaller. 2... koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion Till exempel kväveoxider, bromerade flamskyddsmedel, freoner och hormonliknande kemikalier.
3... undanträngning med fysiska metoder Till exempel avskogning och utarmning av ekosystem.

Människor utsätts inte för systematiska barriärer avseende...
4... personlig hälsa. Människor utsätts inte för direkt skada.
5... inflytande. Människor hindras inte att påverka de sociala system som de ingår i och är beroende av.
6... kompetens. Människor hindras inte att utveckla kompetens.
7... opartiskhet. Människors lika rättigheter och värde erkänns och respekteras.
8... mening. Människor och organisationer hindras inte att utveckla en mening med att finnas.

Miljö- och energiråd

Miljö- och energirådet fungerar som en arena för
diskussioner om strategiska frågor inom miljö- och energiområdet. Rådet bidrar
till att det blir mer fokus på miljö- och energiarbetet i kommunen och har en
stödjande och samordnande funktion i arbetet med att genomföra
hållbarhetsstrategin.  Det är möjligt för verksamheter i kommunen att ansöka om
bidrag hos miljö- och energirådet för åtgärder som bidrar till att uppfylla
miljömålen.

Miljö- och energirådet lyder under Kommunstyrelsen och dit
lyfts frågor på initiativ av rådet.