Logga för Bräkneåns vattenråd

Bräkneåns vattenråd

Bräkneåns Vattenråd är en ideell förening (som Ronneby kommun är medlem i) som bildades våren 2011 för lokal förankring av vattenförvaltningen i Bräkneåns avrinningsområde. Medlemskap är öppet för alla som vill verka för vattenrådets syften. Det gäller både företag, föreningar, institutioner och enskilda personer.

Vattenrådets uppgift är att verka för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt uthållig förvaltning av grund- och ytvatten inom Bräkneåns avrinningsområde och att främja medlemmarnas intressen genom

  • att vara samrådspart och remissinstans till vattenmyndigheten, länsstyrelserna och andra myndigheter, exempelvis i frågor om karakterisering, statusklassning, mål och åtgärder som berör avrinningsområdet,
  • att lämna förslag till beslut till Vattenmyndigheten;
  • att genomföra informationsinsatser, ta initiativ till möten med lokala grupper och att ta tillvara lokal kunskap om förhållandena i avrinningsområdet,
  • att ta initiativ till lokala arbetsgrupper,
  • att bistå medlemmar som avser att genomföra vattenvårdande åtgärder, t.ex. med bedömning av olika åtgärders lämplighet, kunskapsförmedling, undersökning av bidragsmöjligheter och myndighetskontakter,
  • att samverka med andra organisationer i frågor som ligger inom vattenrådets intresseområde.

Vattenrådet ska i alla delar av sitt arbete för god vattenförvaltning beakta och värna både natur- och kulturvärden samt avrinningsområdets påverkan på kustvattnet.