Kustvatten

Ronneby kommun är medlem i Blekinge kustvatten- och luftvårdsförbunds som har till uppgift att klarlägga tillståndet i länets kustvatten och initiera och samordna erforderliga undersökningar för bedömning av påverkansgrad och utvecklingstendenser.

Kemisk-fysikaliska parametrar

En rad olika kemisk-fysikaliska parametrar provtas i Blekinges kustvatten. Varje månad provtas två så kallade intensivstationer och fem gånger årligen (sommar och vinter) tas prover vid ytterligare ett tiotal stationer längs kusten.

Bottenfauna

De sedimentlevande bottendjuren är ofta stationära och relativt långlivade. Detta innebär att de lämpar sig bra till att undersöka förändringar i miljön. Olika arter är olika känsliga eller tåliga mot organisk belastning och låga syrehalter. Utifrån artsammansättningen av bottenfaunan kan bottenmiljöns kvalitet således bedömas. Varje år under maj månad tas ca 65 bottenfaunaprov längs Blekingekusten. Vartannat år sker provtagningen med tre prov på totalt 22 stationer och vartannat år tas fem olika stationer med ett prov vardera utspridda i totalt 13 olika vattenförekomster.

Makroalger och epifauna

Mellan mitten av augusti och mitten av oktober inventeras varje år vegetationen längs 5-6 dyktransekter. Förutom den så kallade linjetaxeringen som sker med dykning samlas ytterligare prover in för vidare analys på labb. Dels samlas blåstångsplantor in för bestämning av algpåväxt och fauna men även årsskott av blåstången samlas in för närsaltsanalys. I rödalgsbältet samlas algprover in från olika rutor för att artbestämmas och vägas.