Flygfoto över Backsippan förskola

Hållbart byggande i Ronneby kommun

Ronneby kommun bygger hälsosamma byggnader, förskolor och skolor, inspirerade av Cradle to Cradle®. Cradle to Cradle® är ett koncept för kvalitet och innovation. Det handlar om att sträva efter ett stort positivt avtryck. I varje byggnad arbetar man med Cradle to Cradle® element (delar). Exemplen här kommer från Backsippans förskola i Listerby - Sveriges första Cradle to Cradle® förskola.

Nedan beskrivs kortfattat processen, byggnaden samt utomhusmiljön för Backsippan Förskola i Listerby. Allt detta har inspirerats av Cradle to Cradle® - byggnader och produkter inspirerade av Cradle to Cradle® är ett steg på vägen mot en hälsosam och hållbar miljö.

Processen

Aktiviteter har genomförts för att få intressenter delaktiga i utvecklingen redan från början. Barnen har ritat bilder på hur de vill ha sin nya förskola och föräldrar har fått lämna önskemål. Personalen har fått utbildning om Cradle to Cradle® och var med under hela utvecklingen av förskolan. Även de som sköter underhåll av byggnaden var inblandade, och alla fick lämna sina synpunkter så att bland annat funktionskrav blev tydliga. Cefur Showroom fungerade som en mötesplats för medborgardialog. Alla önskemål och krav sammanfattadas i ett dokument med Cradle to Cradle målsättningar. Målsättningarna var mätbara och en del av uppföljningsarbetet. Allt detta var grunden till ett omfattande förfrågningsunderlag. Senare fick även entreprenören och underentreprenörer utbildning om Cradle to Cradle®.

Byggnaden

Hälsosamma material

Byggprocessen baserades på ett samarbete med Sundahus i Linköping AB och deras materialdatabas för att säkerställa att allt byggmaterial var känt och så giftfritt som möjligt. Alla material har blivit bedömda av kemister innan det köptes in. Detta underlättade medvetna hälsosamma val och kunskapen om varje skruv finns sparad för fortsatt underhåll av byggnaden.

För att köpa in nya leksaker finns ett direkt samarbete med leverantörer, där fokuset ligger på uppförandekod för hållbar upphandling samt Upphandlingsmyndighetens (tidigare Miljöstyrningsrådet) upphandlingskriterier. Personalen har rensat ur material som kan innehålla gifter i lekrummen. Man har slängt alla gammla och mjuka plastleksaker, samt elektronik som har används för lek.

Flexibilitet

Projekteringen gjordes i 3-D för effektivare planering vilket minskar fel och spill. Konstruktionen är enkelt och anpassningsbar, vilket kommer att underlätta ombyggnation för framtida behov, till exempel skola eller kontor. Det finns ett smart tagg-system, det vill säga att matsalen kan till exempel användas av föreningar på kvällar och helger, utan att förskolans lekrum med mera är tillgängliga.

Bra inomhusmiljö

LED-belysning istället för lågenergilampor ger lägre strömförbrukning. Energieffektivisering är ett steg på vägen för att uppnå Cradle to Cradle®-målet att använda endast förnyelsebar energi. Det finns rörelsedetektor för belysningen, och man kan dimma det efter behov. Dessutom finns stora fönster som tillåter mycket dagsljus. Dessa går även att öppna för att släpper in frisk luft och vädra - helt enkelt naturlig ventilation. Utöver detta styrs ventilationen automatisk genom luftkvalitetsmätning av koldioxidhalten, det vill säga ventilationen höjs när många personer befinner sig i ett rum. Specialutformade heltäckningsmattor finns i några lekrum. Mattorna fångar upp fina partiklar från luften och binder dem tills man dammsuger. Att andas in partiklar kan vara ohälsosamt. Mattorna är också bra för att dämpa ljud och minska buller. Det finns även ljudabsorbenter på tak och väggar. Dessutom har många rum linoleumgolv, tillverkat av helt naturliga material som inte släpper ifrån sig farliga kemikalier. Luftkvaliten mäts kontinuerligt och via givare på väggen kan personal kontrollera att luftkvaliten är bra.

Energi

All energi till el kommer från vattenkraft, vindkraft och direkt från solceller på taket av förskolan. Solcellsanläggningen består av 80 st moduler med en effekt på cirka 20 kW. Solcellernas årliga produktion är beräknad till cirka 18 500 kWh/år. Värmekällan är en bergvärmepump som försörjer all golvvärme i byggnaden. Sammanfattat finns en minskad energiförbrukning genom luftkvalitetstyrd ventilation och rörelse- och dagljusstyrd belysning, bra isolering samt återvinning av värme.

Smarta synergier

Genom återvinning av värme från kökets kyl- och frysrum skapas varmvatten. Ett takutsprång på 2 meter runt byggnaden skapar rum mellan ute och inne. Det betyder att det skuggar under sommaren, samt tillåter vintersolen och skyddar från kyla och regn. De minsta barnen kan därför sova ute på en skyddad terrass under det stora takutsprånget. Byggnaden är designat och förberett för återvinning av byggmaterial genom registrerad information i materialdatabasen från Sundahus i Linköping AB.

Utomhusmiljön

I samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och barnen, personalen, samt de som sköter underhåll av förskolan har man tagit fram fokusområden för utemiljön. Detta är ett långsiktig projekt och lekområden samt skogen kommer förändras med tid.

Ökad biologisk mångfald

Samarbetet med Sveriges Lantbruksuniveristet syftar på ökad biologisk mångfald i närmiljön. Detta betyder att man har valt att plantera fruktträd och buskar, bygga odlingslådor och kompost. Dessutom bevaras den befintliga skogen, och den förbättras genom nya planteringar och fågelholkar för att öka antalet fågelarter. Barnens önskemål att kunna leka med grenar och bygga kojor tillgodoses.

Mat från trädgården

Fruktträd fanns redan på plats i den gamla trädgården runt förskolan och äppelträden har nu kompleterats med flera nya, samt plommonträd och andra träd och bärbuskar med ätbara frukter. Med hjälp av odlingslådor kan det även odlas grönsaker och kryddor. På så sätt kan barnen på ett pedagogiskt sätt även lära sig mer om att laga mat med produkter från den egna trädgården.

Utomhusaktiviteter

I anslutningen till förskolan finns en befintlig skog. En del av skogen är nu inhägnad. Barnen kan leka där med möjlighet att bygga kojor, studera småkryp, fågelskådning och mer. Med tiden kommer man kunna skörda från odlingslådorna och kompostera. Det finns även andra aktiviteter, till exempel:

  • cykelbana,
  • bollplank,
  • scen,
  • lekredskap,
  • pulkabacke.

Variation i vardag

Förskolan har två stora inglasade altan, där de minsta barnen kan sova ute i sina vagnar. I anslutning till matsalen finns även en stor terrass för att äta utomhus. Gymnasieelever från Hantverksprogrammet Finsnickeri på Knut Hahn bygger fågelholkar och en grillkåta. Genom detta får eleverna ett riktigt projekt och har chans att lära sig bygga med säkra material och enligt Cradle to Cradle®. Grillkåtan på Backsippans förskola byggs på plats under hösten 2014 - på så vis kan även förskolebarnen ta del av byggprocessen i skogen.

Ronneby kommun har tagit fram en handlingsplan Länk till annan webbplats. för att rensa ut bland leksaker med mera på alla kommunens förskolor.