Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap

Vikten av att mobilisera och omfördela resurser mellan världens rikaste och världens fattigaste länder beskrivs i mål 17. En del i att uppnå detta mål är att de utvecklade länderna ska genomföra sina åtaganden vad gäller utvecklingsbistånd. Målet handlar också om att främja överföring och spridning av miljövänlig teknik till utvecklingsländerna och bistå dem i kapacitetsuppbyggnad för att kunna nå alla målen i Agenda 2030 samt fördubbla de minst utvecklade ländernas export till 2030. För att uppnå målet krävs partnerskap mellan regeringar, den privata sektorn och civilsamhället.

Sverige är ett av få länder där över 0,7 procent av bruttonationalinkomsten, BNI avsätts till utvecklingsbistånd. 2018 avsattes 1 procent av BNI. Vi har en lång tradition av nationell och internationell samverkan och ett starkt civilsamhälle. Hoten mot civilsamhället i stora delar av världen är ett område som Sverige prioriterar att motverka. Den svenska politiken för global utveckling är viktig för Sveriges internationella genomförande av Agenda 2030. Utmaningar som har identifierats för Sveriges del för att uppnå målet att kostnaderna för remitteringar är relativt höga och att vi har ingått handelsavtal som riskerar att särskilt gynna de utvecklade länderna. Nationellt sker samverkan sedan länge såväl mellan offentlig och privat sektor som mellan offentlig sektor och civilsamhället.

Om de 16 första målen är vägvisare, utgör mål 17 verktygslådan för hur en hållbar, global utveckling för alla ska kunna bli verklighet. Samarbete och samverkan på alla samhällsnivåer kommer vara helt avgörande för att lyckas uppnå målen.

Kommunen samverkar med andra kommuner, regionen, näringslivet, akademin, civilsamhället och medborgarna. Krav på samverkan med olika grupper finns också inbyggd i viss lagstiftning. Att betona här är också vikten av flernivåstyre, det vill säga att lokal, regional, nationell och internationell nivå samspelar i förverkligandet av politiken. Kommunen bidrar till måluppfyllelse av de globala målen hemmavid, men också i andra länder genom att vi upphandlar varor som är producerade utomlands. Genom att genomföra medvetna upphandlingar kan kommunen bidra positivt till agendan även utanför landets gränser.

Kommunen kan också direkt bidra till måluppfyllelse globalt genom biståndsfinansierade kommunala partnerskap. För att klara av välfärdsuppdraget är kommunen beroende av bred samverkan.

Samverkan och partnerskap

Det finns flera exempel på partnerskap och samverkan mellan Ronneby kommun och andra aktörer. Exempel på forum som kommunen skapat för att samverka med andra aktörer i samhället är näringslivsråd, brottsförebyggande råd, folkhälsoråd, kommunala pensionärsrådet och kommunala rådet för funktionshinder. Det finns även ett kommunbygderåd som samlar föreningarna på landsbygden i en gemensam samtalspartner till den kommunala verksamheten.

Civilsamhället

Civilsamhället i Ronneby inkluderar många olika aktörer och typer av verksamhet som bidrar till social sammanhållning, gemenskap och tillit mellan människor och grupper. Det finns ett stort engagemang och föreningslivet är mycket aktivt i Ronneby inom idrott, kultur, bland pensionärer och samhällsföreningar. Hösten 2019 fanns det 254 registrerade föreningar i Ronneby kommun. De största föreningstyperna är idrottsföreningar, kulturföreningar, samhälls-bygdegårds-och folketshusföreningar och intresseföreningar.

Exempel där Ronneby kommun och civilsamhället samverkar är Fairtrade City, brukarråd, brottsförebyggande råd och näringslivsråd.

Vänorter

Vänortsrörelsen var en slags fredsrörelse som växte fram i Europa efter andra världskriget med förhoppningar om att genom samarbete kunna överbrygga motsättningar och öka förståelsen mellan folk. Kontakterna bygger på ett ömsesidigt samarbete med syfte att stödja en fredlig och demokratisk utveckling, att höja kompetensen inom kommuner och regioner, att få till stånd kunskapsutbyte och tjänsteexport samt att stimulera det lokala näringslivet. Ofta har vänorterna något gemensamt – liknande geografiska förutsättningar, liknande historia eller näringar och har ungefär samma befolkningsmässiga storlek.

Idag finns vänorts- och samarbetsavtal med de sex orterna Mänttä-Vilppula i Finland, Höyanger i Norge, Steglitz-Zehlendorf och Schopfheim i Tyskland, Elblag i Polen och Gherla i Rumänien. De senaste åren har Ronneby kommun genomfört flera vänortsaktiviteter och utbyten inom kultur, idrott och utbildning, både på kommunens initiativ, men också genom olika föreningars och skolors egna initiativ.