Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

Att säkerställa strukturer som bidrar till mer hållbar konsumtion och produktion är fokus i mål 12. Under de kommande årtiondena förväntas medelklassen växa kraftigt globalt. Det är positivt för individen som kommer att få bättre levnadsstandard men det kommer också att innebära ökad konsumtion av resurser och produktion av varor och tjänster. Användandet av våra naturresurser är redan ohållbart och har negativ effekt på vår miljö och människors hälsa. Matsvinnet ska halveras, kemikaliernas negativa påverkan ska minska och vårt avfall ska både minska och återvinnas i högre utsträckning. Ineffektiva subventioner av fossila bränslen ska ses över.

Vad kan jag göra?

Återanvänd och återvinn!

Skänk bort eller sälj gamla prylar som du har hemma och inte avvänder längre. Anordna klädbytardagar med dina kompisar, kollegor och familjemedlemmar.

Mindre förpackningar

Minska förbrukning av förpackningar. Använd återanvändbara förpackningar som tex termos.

Bra val av kemikalier

Välj tvättmedel och andra hushållskemikalier som är miljömärkta.

Mål 12 har av OECD identifierats som ett av de globala mål som Sverige har störst utmaningar att nå. Våra utsläpp av växthusgaser som beror på konsumtion är höga. Vi behöver också arbeta med att fasa ut farliga kemikalier. En samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi är ett av regeringens fokusområden i handlingsplanen för Agenda 2030.

Genom att låta oss inspireras av Cradle to Cradle® tar Ronneby kommun konkreta steg på väg mot den cirkulära ekonomin. Cradle to Cradle® ger oss metoder och verktyg som gör att vi kan gå från snack till verkstad och ta oss an utmaningen. Konsumentrådgivning och energi- och klimatrådgivning är tjänster som kommuner erbjuder invånarna som bidrar till en hållbar konsumtion.

Hållbar upphandling och inköp

Upphandling är ett viktigt styrmedel för att nå samhällspolitiska mål. Att ta miljöhänsyn och sociala hänsyn i upphandlingen bidrar till en hållbar utveckling. I Ronneby är lagen om offentlig upphandling kompletterad med ett kvalitetssäkringssystem för upphandlingsprocessen och omfattar riktlinjer för att upprätthålla en process som ska säkra att upphandlingar och inköp genomförs utifrån de direktiv som beslutats i kommunen. Krav som ingår är:

  • Miljö. EG-direktiven om offentlig upphandling innehåller bestämmelser om hur upphandlande myndigheter och enheter vid upphandling kan bidra till att skydda miljön och främja en hållbar utveckling. De verktyg vi arbetar med är Upphandlingsmyndighetens upphandlingskriterier och Sunda Hus.
  • Vid upphandlingar av varor, tjänster och byggentreprenader är alla ansvariga för att uppförandekod för hållbar upphandling ställs vid upphandlingstillfället.
  • Vid upphandlingar av tjänster eller byggentreprenader är alla ansvariga för att krav i enlighet med följande lydelse ställs.
  • Text som skrivs in i förfrågningsunderlag avseende tjänster och entreprenader: Entreprenören/leverantören är skyldig att vidta åtgärder så att inte lag eller gällande svenska kollektivavtal för arbetet åsidosätts. Om entreprenören/leverantören inte tecknat svenskt kollektivavtal skall ändå motsvarande villkor gälla för entreprenörens/leverantörens anställda. Detsamma gäller för eventuella underentreprenörer som entreprenören/leverantören anlitar för att fullgöra avtalet. På begäran av beställaren ska entreprenören/leverantören lämna erforderliga uppgifter och handlingar för att skyldigheterna enligt ovan ska kunna kontrolleras. Skulle entreprenören/leverantören brista i fullgörandet av detta åtagande äger beställaren rätt att häva avtalet om bristen är väsentlig.
  • Kontraktsvillkor – lärlingsklausul. Där det så är möjligt skall det vid upphandlingar, såsom ett särskilt villkor, ställas krav på att införa lärlingsklausuler. Den som får ett uppdrag av kommunen eller av de kommunala bolagen förbinder sig att ta emot en eller flera lärlingar.
  • Särskilda Arbetsrättsliga kontraktsvillkor. Krav, för vissa upphandlingar som regleras i lagen, ska ställas för lägsta nivå avseende lön, semester och arbetstid och dessa återfinns i centrala kollektivavtal som är tillämpliga för aktuell upphandling. Arbetstagare som utför arbete inom ramen för tecknade kontrakt ska under hela kontraktstiden minst ges de villkor. Om leverantören anlitar en underleverantör vars arbetstagare utför arbete inom ramen för kontraktet, ska motsvarande villkor gälla för denne.

Kommunala livsmedelsinköp

Ronneby kommun är som organisation en stor inköpare av livsmedel. Genom att göra medvetna inköp som är bra för miljön, klimatet, arbetsmiljön och hälsan kan vi påverka livsmedelsproduktionen i en hållbare riktning. Kostnadsandel ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet uppgår till till cirka 35 procent (2018). Det gör att kommunen ligger över medelvädet för kommuner. Med ekologiska livsmedel avses någon av märkningarna KRAV, Demeter, EU-ekologiskt och MSC. 

Avfallshantering

Det prioriterade målet i både lagstiftning och i de nationella och lokala miljömålen är att avfallet skall minimeras. Som en grund i detta arbete ligger kommunens arbete med cirkulär ekonomi där återvinning i allmänhet och materialåtervinning i synnerhet är en självklarhet. Kommunen arbetar med bland annat information till medborgarna och förbättrade rutiner inom den egna verksamheten.

Det är viktigt att det finns ett väl fungerande avfallshanteringssystem, som förenklar vardagen för alla kommuninvånare, turister och verksamheter med flera i vår region. Hur insamlingssystemen utformas har stor betydelse för service, ekonomi, miljö och arbetsmiljö. Det är också viktigt att systemet är enkelt att förstå och används rätt. Kunskap och handling måste gå hand i hand för att avfallshanteringen ska fungera för både människorna som lämnar och de som hämtar, transporterar och behandlar avfallet. Rätt hanterat avfall är en resurs och kan ersätta bland annat uttag av ändliga resurser. Fel hanterat avfall kan orsaka hälsoproblem, miljöproblem och stora kostnader.