Artikeln publicerades 22 maj 2024

Underrättelse om granskningsutlåtande till detaljplan för Hoby 19:1 m.fl.

Kommunstyrelsen har upprättat ett förslag till detaljplan för Hoby 19:1 (Norra sanden) m.fl. i Ronneby kommun. Detaljplanens syfte är att i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) skapa en ny byggrätt för bostäder eller en naturnära förskola i stadsdelen Sanden i Bräkne-Hoby.

Vidare syftar detaljplanen till en placering och utformning av bostäderna eller förskolan som på ett övergripande sätt anpassas till de topografiska naturförhållandena på platsen. Planen hanteras enligt standardförfarande. Planförslaget avviker inte från översiktsplanen.

Detaljplanen har varit utskickad för granskning till berörda myndigheter, fastighetsägare, föreningar med flera under tiden 2024-04-22 till och med 2024-05-12.

Ett granskningsutlåtande finns nu att tillgå för det aktuella planprojektet. Granskningsutlåtandet tillsammans med övriga handlingar kan också nås via:

www.ronneby.se/hoby19-1 Länk till annan webbplats.

Kommunstyrelsen