Artikeln publicerades 24 maj 2024

Kungörelse och inbjudan till samråd - Ronneby 22:1 - Viggen norra etapp 1

Kommunstyrelsen har upprättat ett förslag till detaljplan för Ronneby 22:1 m.fl. Viggen norra etapp 1 i Ronneby kommun. Planens syfte är att i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) reglera markens användning för handel och verksamheter och möjliggöra fastighetsreglering inom kvarteret Aspiranten för den befintliga Gripenvägen. Planen hanteras med ett standardförfarande. Planförslaget avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

Förslaget ställs ut under tiden 2024-06-03 till och med 2024-06-30. Handlingarna finns tillgängliga på följande platser:

  • Stadshusets entréhall, Stadshuset, Ronneby
  • Ronneby stadsbibliotek

Du kan också ta del av materialet genom att ladda ner handlingarna. Du behöver programmet Adobe Reader Länk till annan webbplats. eller liknande för att kunna öppna PDF-filer.

Du är välkommen att ringa planarkitekt Peter Robertsson, 0457-61 82 16 eller stadsarkitekt Helena Revelj på 0457-61 82 27, om du vill ha mer information. Du kan också skicka e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se.

Synpunkter och förslag

Har du synpunkter på planförslaget ska de lämnas skriftligt till:

Kommunstyrelsen
Stadshuset
372 80 Ronneby

Dina synpunkter (yttrande) kan också skickas med e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se. Märk dina synpunkter med diarienummer: 2023/623.

Senast den 30 juni 2024 ska synpunkterna ha kommit in till kommunstyrelsen.

Den som inte framför sina synpunkter skriftligt senast under granskningsskedet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster, arrendatorer med flera om innehållet i denna skrivelse.

Kommunstyrelsen